Sáng tác: Lan huệ (Huệ thảo phát u hương) (HCH)

 


蘭蕙

蕙草發幽香

芝蘭亦淡香

深林空谷長

豈為眾人香

  LAN HUỆ

Huệ thảo phát u hương

Chi lan diệc đạm hương

Thâm lâm không cốc trưởng

Khởi vị chúng nhân hương

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 16/12/2023

Trong “Khổng Tử gia ngữ - Tại ách” 孔子家语 - 在厄 có đoạn:

          Chi lan sinh vu thâm lâm, bất dĩ vô nhân nhi bất phương. Quân tử tu đạo lập đức, bất vị cùng khốn nhi cải tiết.

          芝兰生于深林 不以无人而不芳. 君子修道立德, 不为穷困而改节.

          (Cỏ chi cỏ lan sinh trưởng chốn rừng sâu, không vì không có người thưởng thức mà chúng không thơm. Bậc quân tử tu dưỡng đạo đức, không vì nghèo khó mà thay đổi khí tiết) 

Previous Post Next Post