Dịch thuật: Tăng Tử viết: Nhập thị quốc dã ..... (Khổng Tử gia ngữ)

 


曾子曰: “入是国也, 言信于群臣, 而留可也. 行忠于卿大夫, 则士可也. 泽施于百姓, 则富可也.”

          孔子曰: “参之言此, 可谓善安身矣.”

                                                                         (孔子家語 - 致思第八)

Phiên âm

Tăng Tử viết: “Nhập thị quốc dã, ngôn tín vu quần thần, nhi lưu khả dã. Hành trung vu khanh đại phu, tắc sĩ khả dã. Trạch thi vu bách tính, tắc phú khả dã.”

          Khổng Tử viết: “Sâm chi ngôn thử, khả vị thiện an thân hĩ.”

                                                              (Khổng Tử gia ngữ - Trí tư  đệ bát)

Dịch nghĩa

Tăng Tử nói rằng: “Vào một nước khác, ăn nói mà được quần thần nước đó tín nhiệm thì có thể lưu trú lại. Làm việc trung thành với khanh đại phu thì có thể làm quan. Ân trạch thi hành đến được với bách tính thì có thể giàu có.”

          Khổng Tử bảo rằng: “Những lời Tăng Sâm nói, có thể gọi là giỏi việc an thân lập mệnh vậy.”

 

Chú của người dịch

Khổng Tử gia ngữ 孔子家语: còn gọi là Khổng thị gia ngữ 孔氏家语, nói tắt là Gia ngữ 家语. Đây là bộ trứ tác của Nho gia, nguyên bản có 27 quyển, bản hiện nay có 10 quyển, tổng cộng 44 thiên. Khổng Tử gia ngữ ghi lại tư tưởng cùng ngôn hành của Khổng Tử và môn đệ của Khổng Tử.

          Bản Khổng Tử gia ngữ hiện nay gồm 10 quyển, 44 thiên, Vương Túc 王肃 thời Nguỵ chú. Sau sách có  phụ thêm bài tự của Vương Túc, và “Hậu tự” 后序.

https://baike.baidu.com/item/%E5%AD%94%E5%AD%90%E5%AE%B6%E8%AF%AD/6656586

Quyển Khổng Tử gia ngữ do Vương Ứng Lân王应麟chủ biên, phần tự của Vương Túc để ở đầu sách và không có phần “Hậu tự”.

                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                          Quy Nhơn 19/12/2023

Nguồn

KHỔNG TỬ GIA NGỮ

孔子家语

Chủ biên: Vương Ứng Lân 王应麟

Trường Xuân . Thời đại văn hoá xuất bản xã, 2003

Previous Post Next Post