Dịch thuật: Một phương xích tử triều đình trong tay (1378) (Nhị độ mai)

MỘT PHƯƠNG XÍCH TỬ TRIỀU ĐÌNH TRONG TAY (1378)

          Xích tử 赤子: Con đỏ. Ngày xưa vua chúa xem bách tính như con, nên dùng “xích tử” để chỉ bách tính.

Điển xuất từ Thượng thư – Khang cáo 尚书 - 康诰:

          Vương viết: ‘Ô hô! Phong, Hữu tự , thời nãi đại minh phục, duy dân kì sắc mậu hoà. Nhược hữu tật, duy dân kì tất khí cữu. Nhược bảo xích tử, duy dân kì khang nghệ.

          呜呼! , 有叙, 时乃大明服, 惟民其敕懋和. 若有疾, 惟民其毕弃咎. 若保赤子, 惟民其康乂.

          (A! này Phong, hãy thuận theo mà làm như thế, khiến dân tùng phục, dân sẽ răn bảo lẫn nhau, đối xử hoà thuận với nhau. Xem dân có tội như mình có bệnh, dân sẽ hoàn toàn vứt bỏ lỗi lầm. Bảo hộ dân giống như bảo hộ con đỏ, khiến dân được mạnh khoẻ yên định.)

https://shangshu.5000yan.com/zhoushu/kanggao/19302.html

Nam vâng mệnh tuần hành

Một phương xích tử triều đình trong tay

(Nhị độ mai 1377 - 1378)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 02/12/2023

Previous Post Next Post