Dịch thuật: Kiến nguy thụ mệnh (Thành ngữ cố sự)

 

KIẾN NGUY THỤ MỆNH

见危授命

Gặp nguy hiểm không tiếc xả thân

Giải thích: Lúc nguy cấp, không tiếc hiến cả sinh mệnh của mình

Xuất xứ: Xuân Thu . Khổng Tử đệ tử: Luận ngữ - Hiến vấn 论语 - 宪问

          Ngày nọ, Tử Lộ 子路 thỉnh giáo Khổng Tử 孔子:

          - Thưa thầy, làm thế nào mới có thể là một người thập toàn thập mĩ?

          Khổng Tử bảo rằng:

          - Một người có trí tuệ thông minh nếu có thể theo kịp Đại phu Tang Vũ Trọng 臧武仲 của nước Lỗ, lại có thể quả dục thanh tâm giống Mạnh Công Xước 孟公绰, dũng cảm giống Biện Trang Tử 卞庄子nước Lỗ, đa tài đa nghệ giống Nhiễm Cầu 冉求, đã có đủ mấy điều kiện đó, người đó lại thêm nắm vững lễ và nhạc, làm phong phú cho bản thân mình, thì có thể nói đó là người thập toàn thập mĩ.

          Tử Lộ nói:

          - Thưa thầy, mấy điều kiện đó cực khó để làm được.

          Khổng Tử nói:

          - Đúng vậy. Làm gì có người nào mà thập toàn thập mĩ. Ta thấy, hiện tại làm một người tốt, không nhất định phải có đủ mấy điều kiện đó, chỉ cần gặp lợi ích hoặc thuận lợi, nghĩ mình có nên có nó hay không? Không nên hễ gặp lợi ích liền tham, còn gặp lúc nguy hiểm không tiếc xả thân (kiến nguy thụ mệnh 见危授命), tuy trường kì khổ nhọc lâu, nhưng chưa từng quên lời hứa thường ngày của bản thân, đó chính là một người tốt tương đối hoàn mĩ.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 02/12/2023

Nguyên tác Trung văn

 KIẾN NGUY THỤ MỆNH

见危授命

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post