Sáng tác: Thuỷ tiên tử - Phú dân nhi thả thọ vu dân (HCH)

 

水仙子

富民而且壽于民

後樂先憂遠去貧

君舟民水碑千古

教眾庶

從義仁

腐官當今垢污塵

厚臉薄人格

肥家高自身

言巧非真

 THUỶ TIÊN TỬ

Phú dân nhi thả thọ vu dân

Hậu lạc tiên ưu viễn khứ bần

Quân chu dân thuỷ bi thiên cổ

Giáo chúng thứ

Tùng nghĩa nhân

Hủ quan đương kim cấu ô trần

Hậu kiểm, bạc nhân cách

Phì gia cao tự thân

Ngôn xảo phi chân 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 11/11/2023 

Phú dân nhi thả thọ vu dân 富民而且壽于民: Điển xuất từ Khổng Tử gia ngữ - Hiền quân đệ thập tam 孔子家语 - 贤君第十三

哀公问政于孔子.

     孔子对曰: “政之急者, 莫大乎使民富且寿也.”

     公曰: “为之奈何?

     孔子曰: “省力役, 薄赋敛, 则民富矣; 敦礼教; 远罪疾, 则民寿矣.”

     公曰: “寡人欲行夫子之言, 恐吾国贫矣

     孔子曰: “诗云 恺悌君子, 民之父母.未有子富而父母贫者也.”                                                                                                                             

          Ai Công vấn chính vu Khổng Tử.

          Khổng Tử đối viết: “Chính chi cấp giả, mạc đại hồ sử dân phú thả thọ dã.”

          Công viết: “Vi chi nại hà?”

          Khổng Tử viết: “Tỉnh lực dịch, bạc phú liễm, tắc dân phú hĩ; đôn lễ giáo, viễn tội tật, tắc dân thọ hĩ.”

          Công viết: “Quả nhân dục hành Phu tử chi ngôn, khủng ngô quốc bần hĩ.”

          Khổng Tử viết: “Thi vân ‘Khải đễ quân tử. dân chi phụ mẫu.’ Vị hữu tử phú nhi phụ mẫu bần giả dã.”                                    

          (Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử về việc trị lí quốc gia.

          Khổng Tử bảo rằng: “Trong chính sự quốc gia, việc cấp bách nhất đó là làm cho dân giàu có và trường thọ.”

          Lỗ Ai Công nói rằng: “Làm thế nào để có được điều đó?”

          Khổng Tử bảo rằng: “Tiết giảm lao dịch, giảm nhẹ thuế khoá thì dân sẽ giàu có lên; chú trọng lễ nhạc giáo hoá, để mọi người tránh xa tội ác, thì dân sẽ trường thọ.”

          Lỗ Ai Công lại nói: “Quả nhân muốn thực hành những lời của Phu tử, nhưng lại sợ đất nước của quả nhân nghèo đi.”

          Khổng Tử bảo rằng: “Trong Kinh Thi có nói ‘Bậc quân tử hoà nhã gần dân, đó là cha mẹ của dân.’ Chưa có việc con cái giàu có mà cha mẹ lại nghèo đi”.)

Hậu lạc tiên ưu 後樂先憂: Điển xuất từ câu của Phạm Trọng Yêm 范仲淹 đời Tống trong bài Nhạc Dương Lâu kí 岳陽樓記:

Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc

先天下之憂而憂, 後天下之樂而樂

(Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ)

Quân chu dân thuỷ 君舟民水:

          Trong Khổng Tử gia ngữ - Lục bản đệ thập ngũ 孔子家语 - 六本第十五 có đoạn:

孔子曰: 舟非水不行, 水入舟则没. 君非民不治, 民犯上则倾. 是故君子不可不严也, 小人不可不整一也.

          Khổng Tử viết: Chu phi thuỷ bất hành, thuỷ nhập chu tắc một. Quân phi dân bất trị, dân phạm thượng tắc khuynh. Thị cố quân tử bất khả bất nghiêm dã, tiểu nhân bất khả bất chỉnh nhất dã.

          (Khổng Tử bảo rằng:

          - Thuyền mà rời khỏi nước thì thuyền sẽ không thể đi được, nước mà vào thuyền thì thuyền sẽ chìm. Vị quân chủ mà xa rời dân thì không thể trị lí đất nước, dân mà phạm thượng gây loạn thì sẽ bị diệt vong. Cho nên, quân tử không thể không nghiêm cẩn,  tiểu nhân không thể không chấn chỉnh.)

          Khái niệm “quân chu dân thuỷ” 君舟民水 do Khổng Tử đề xuất, Tuân Tử đã phát triển thêm. Trong Tuân Tử - Vương chế 荀子 - 王制 có đoạn:

          Quân giả, chu dã; thứ nhân giả, thuỷ dã. Thuỷ tắc tái chu, thuỷ tắc phúc chu.

          君者, 舟也; 庶人者, 水也. 水则载舟, 水则覆舟.

          (Vị quân chủ là thuyền; bách tính là nước. Nước có thể chở thuyền, mà nước cũng có lật thuyền)

          Nguyễn Trãi trong bài Quan hải 關海 cũng đã viết:

Phúc chu thuỷ tín dân do thuỷ

覆舟始信民猶水

(Làm lật thuyền mới tin rằng dân giống như nước)

Previous Post Next Post