Sáng tác: Thám xuân lệnh - Nguyệt lai vân khứ (HCH)

 

探春令

月來雲去

夜凝香

寒光留庭院

葉搖隨風轉

輕飄玉露

寂靜無塵土

蓬門篳戶茅廬在

舊園曾無改

夏蘭春蕙貌

床頭秋月老

野逸人間好

 THÁM XUÂN LỆNH

Nguyệt lai vân khứ

Dạ ngưng hương

Hàn quang lưu đình viện

Diệp dao tuỳ phong chuyển

Khinh phiêu ngọc lộ

Tịch tĩnh vô trần thổ

Bồng môn tất hộ mao lư tại

Cựu viên tằng vô cải

Hạ lan xuân huệ mạo

Sàng đầu thu nguyệt lão

Dã dật nhân gian hảo 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 28/11/2023

Previous Post Next Post