Sáng tác: Tạ trì xuân - Ngoại trực trung hư (HCH)

 

謝池春

外直中虛

綠色四時無改

古今人衷心喜愛

家園前後

密梢炊煙掛

待涼風葉敲天籟 

青山咬定

萬擊千磨無所礙

立巖中從容自在

東西南北

任嚴霜侵害

此君無使人心敗

 TẠ TRÌ XUÂN

Ngoại trực trung hư

Lục sắc tứ thời vô cải

Cổ kim nhân, trung tâm hỉ ái

Gia viên tiền hậu

Mật sao xuy yên quải

Đãi lương phong, diệp xao thiên lại

Thanh sơn giảo định

Vạn kích thiên ma vô sở ngại

Lập nham trung, thung dung tự tại

Đông tây nam bắc

Nhậm nghiêm sương xâm hại

Thử quân vô, sử nhân tâm bại

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 06/11/2023

Hạ khuyết 下闋 (đoạn sau) mượn ý từ bài Trúc thạch 竹石của Trịnh Nhiếp鄭燮 đời Thanh. 

Giảo định thanh sơn bất phóng tông

Lập căn nguyên tại phá nham trung

Thiên ma vạn kích hoàn kiên kính

Nhậm nhĩ đông tây nam bắc phong

咬定青山不放鬆

立根原在破岩中

千磨萬擊還堅勁

任爾東西南北風

(Bám chặt vào núi xanh không buông lơi

Rễ trúc cắm sâu nơi kẽ đá

Trải qua trăm ngàn vùi dập mà trúc vẫn cứ kiên cường

Mặc kệ cho gió đông gió tây hay gió nam gió bắc)

Thử quân 此君: đại xưng chỉ trúc: Trong Thế thuyết tân ngữ 世说新语có chép:

Vương Tử Du thường tạm kí nhân không trạch trú, tiện lệnh chủng trúc. Hoặc vấn: “Tạm trú hà phiền nhĩ?” Vương khiếu vịnh lương cửu, trực chỉ trúc viết: “Hà khả nhất nhật vô thử quân?”

王子猷尝暂寄人空宅住, 便令种竹. 或问: 暂住何烦尔?王啸咏良久, 直指竹曰: 何可一日无此君?

Vương Tử Du (tức Vương Huy Chi – HCH) từng ở nhờ gian nhà trống của một người khác, vừa bước vào đã sai trồng trúc. Có người hỏi rằng: “Ở tạm mà sao lại phiền phức như vậy?” Vương Tử Du ngâm vịnh hồi lâu sau đó chỉ vào cây trúc nói rằng: “Làm sao có thể một ngày mà không có anh này được?”

Đời sau nhân đó dùng “thử quân” để chỉ trúc.

Thử quân vô, sử nhân tâm bại 此君無使人心敗:

Cả câu mượn ý ở bài “Ư Tiềm tăng Lục Quân hiên”於潜僧绿筠轩 của Tô Thức 蘇軾 đời Tống:

宁可食无肉, 不可居无竹

无肉令人瘦, 无竹令人俗

人瘦尚可肥, 士俗不可医

傍人笑此言, 似高还似痴

若对此君仍大嚼, 世间那有扬州鹤?

Ninh khả thực vô nhục, bất khả cư vô trúc

Vô nhục linh nhân sấu, vô trúc linh nhân tục

Nhân sấu thượng khả phì, sĩ tục bất khả y

Bàng nhân tiếu thử ngôn, tự cao hoàn tự si

Nhược đối thử quân nhưng đại tước, thế gian na hữu Dương Châu hạc

(Thà ăn cơm không có thịt chứ không thể ở mà không có trúc

Không có thịt làm cho người hoá gầy, không có trúc khiến cho người hoá tục

Người gầy thì có thể mập lại, chứ kẻ sĩ đã tục rồi thì không thể chữa trị được

Tục sĩ cười những lời này, phải là như thanh cao mà cũng là như si ngốc

Nếu đối diện với trúc mà lòng vẫn luôn ham món ngon, thì trên thế gian này làm gì có người cưỡi hạc đi đến Dương Châu)

Previous Post Next Post