Sáng tác: Nhất lạc sách - Tùng thụ cao sao yên toả (HCH)

 

一絡索

松樹高梢煙鎖

風過

閑雲慢慢度天空

小松鼠

枝頭坐

夕照輕栖茅舍

犬雞籬下

露霜古井濕青苔

花未掃

蓬門謝

 NHẤT LẠC SÁCH

Tùng thụ cao sao yên toả

Diệp xao phong quá

Nhàn vân mạn mạn độ thiên không

Tiểu tùng thử

Chi đầu toạ

Tịch chiếu khinh thê mao xá

Khuyển kê li hạ

Lộ sương cổ tỉnh thấp thanh đài

Hoa vị tảo

Bồng môn tạ

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 04/11/2023 

Tùng thử 松鼠: con sóc.

Hoa vị tảo 花未掃: Lối hoa chưa quét. Trong bài Khách chí 客至của Đỗ Phủ 杜甫có câu:

Hoa kính bất tằng duyên khách tảo

Bồng môn kim thuỷ vị quân khai.

花徑不曾緣客掃

蓬門今始為君開

(Lối hoa tôi chưa từng vì ai mà quét

Nhưng cửa bồng hôm nay vì anh mà mở)

Previous Post Next Post