Sáng tác: Hồng song thính - Liêu khoát thiên không thu sắc mộ (HCH)

 

紅窗聽

遼闊天空秋色暮

又寂靜

雁群南度

山頭煙霧迷茫鎖

滿庭飄霜露 

繞舍寒蟲聲似訴

何緣故

人生當路

從容閑步

隨風而去

且而安隨遇

 HỒNG SONG THÍNH

Liêu khoát thiên không thu sắc mộ

Hựu tịch tĩnh

Nhạn quần nam độ

Sơn đầu yên vụ mê mang toả

Mãn đình phiêu sương lộ

Nhiễu xá hàn trùng thanh tự tố

Hà duyên cố

Nhân sinh đáng lộ

Thung dung nhàn bộ

Tuỳ phong nhi khứ

Thả nhi an tuỳ ngộ

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 13/11/2023

Tuỳ phong nhi khứ 隨風而去: theo gió mà đi, ý nói phiền não ưu tư theo gió qua đi để lòng thanh thản.

Nhi an tuỳ ngộ 而安隨遇: tức “tuỳ ngộ nhi an” 隨遇而安, ý nói thuận ứng theo hoàn cảnh, dù trong tình huống nào cũng cảm thấy an vui.

Previous Post Next Post