Dịch thuật: Danh hiệu "Đạt Lại" và "Ban Thiền" từ đâu mà ra

 

DANH HIỆU "ĐẠT LẠI" VÀ "BAN THIỀN" TỪ ĐÂU MÀ RA

          Đạt Lại 达赖 và Ban Thiền 班禅 là hai vị Hoạt Phật 活佛 (Phật sống) nổi tiếng của Tây Tạng, nhưng Đạt Lại và Ban Thiền là danh hiệu của Hoạt Phật chứ không phải là tên gọi. Vì sao danh hiệu lại gọi là Đạt Lại? vì sao gọi là Ban Thiền?

Trước tiên nói về Đạt Lại 达赖,

          Danh hiệu Đạt Lại 达赖gọi đầy đủ là

Thánh Thức Nhất Thiết Ngoã Tề Nhĩ Đạt Lại Đạt Lại Lạt Ma (1)

圣识一切瓦齐尔达赖达赖喇嘛

          Danh hiệu này do bốn loại  ngôn ngữ là Hán, Tạng, Phạm, Mông hợp lại,

          “Thánh Thức Nhất Thiết” 圣识一切là Hán ngữ, ý nghĩa là con người thần thánh, không gì là không biết, không gì là không hiểu.

          “Ngoã Tề Nhĩ Đạt Lại ” 瓦齐尔达赖là Phạm văn, ý nghĩa là Kim Cương Bồ Tát.

          “Đạt Lại” 达赖 là Mông ngữ, ý nghĩa là biển lớn.

          “Lạt Ma” 喇嘛là Tạng Ngữ, ý nghĩa là tăng nhân.

          Như vậy, “Thánh Thức Nhất Thiết Ngoã Tề Nhĩ Đạt Lại Đạt Lại Lạt Ma” (2) ý nghĩa là vị Kim Cương Bồ Tát to lớn như biển, không gì là không biết.

          Về nguồn gốc của danh hiệu Đạt Lại 达赖, phải bắt đầu nói từ lúc Phật giáo vào đất Tạng. Vào thế kỉ thứ 7, Phật giáo vào đất Tạng, đã sinh sôi ra một số chi hệ, trải qua sự kiêm tính một thời gian, đến cuối đời Minh đầu đời Thanh, Hoàng giáo 黄教 sau đó đứng đầu, dần dần thống trị Tây Tạng.  

          Danh hiệu Đạt Lại 达赖bắt đầu từ vị Hoạt Phật đời thứ 3 của Hoàng giáo là Trấn Nam Gia Thố 镇南嘉措. Năm Vạn Lịch 万历thứ sáu triều Minh (1578), Trấn Nam Gia Thố nhận lời mời đến Thanh Hải 青海giảng kinh, đã được sự yêu quý của nhân dân Mông Tạng ở khu vực Thanh Hải. Để cảm tạ công đức Phật pháp của Trấn Nam Gia Thố, thủ lĩnh bộ Thổ Mặc Đặc 土默特tộc Mông Cổ là Yêm Đáp Hãn 俺答汗(triều Minh phong là Thuận Nghĩa Vương) 顺义王đã tặng cho tôn hiệu là “Thánh Thức Nhất Thiết Ngoã Tề Nhĩ Đạt Lại Lạt Ma” 圣识一切瓦齐尔达赖喇嘛. Sau khi Trấn Nam Gia Thố về lại Tây Tạng, Hoàng giáo truy nhận tiền thế của Trấn Nam Gia Thố là Đạt Lại đời thứ nhất và Đạt Lại đời thứ 2. Và như thế danh hiệu Đạt Lại được truyền từ đời này sang đời khác.

          Trấn Nam Gia Thố tuy được tôn là “Thánh Thức Nhất Thiết Ngoã Tề Nhĩ Đạt Lại Lạt Ma”, nhưng lúc bầy giờ chưa được chính phủ trung ương thừa nhận. Năm Thuận Trị 顺治 thứ 9 (năm 1652), vị Đạt Lại đời thứ 5 theo lời mời của hoàng đế Thuận Trị, trải qua gian khổ đã đến Bắc Kinh, nhận được sựu tiếp đón long trọng của chính phủ nhà Thanh. Hoàng đế Thuận Trị đặc biệt cho người xây dựng một ngôi Hoàng tự cho vị Đạt Lại đời thứ 5, tất cả đều dựa theo phong cách tự miếu Tây Tạng, cho người cư trú và tụng kinh. Năm sau, Đạt Lại thỉnh cầu về lại Tây Tạng, hoàng đế Thuận Trị ngoài tặng một số lượng lớn lễ phẩm ra, còn sắc phong Đạt Lại là:

Tây Thiên Đại Thiện Tự Tại Phật Sở lãnh Thiên Hạ Thích Giáo Phổ Thông Ngoã Xích Lạt Đát Đạt Lại Lạt Ma.

西天大善自在佛所领天下释教普通瓦赤喇怛达赖喇嘛

Từ đó, danh hiệu Đạt Lại Lạt Ma bắt đầu được chính phủ trung ương thừa nhận.

Về Ban Thiền 班禅

          Danh hiệu Ban Thiền 班禅gọi đầy đủ là:

Ban Thiền Bác Khắc Đa Ngạch Nhĩ Đức Ni

班禅博克多额尔德尼

Cũng giống như Đạt Lại, danh hiệu này do 5 loại  ngôn ngữ là Hán, Tạng, Phạm, Mông, Mãn hợp lại,

          “Ban” là Phạm ngữ, nói tắt của “Ban Trí Đạt” 班智达, ý nghĩa là vị học giả có học thuật cao thâm.

          “Thiền”   dịch âm từ chữ “đại” trong Phạm ngữ.

          “Bác Khắc Đa” 博克多là Mông ngữ, ý nghĩa là trí dũng song toàn.

          “Ngạch Nhĩ Đức Ni” 额尔德尼là Mãn ngữ, ý nghĩa là trân bảo.

          “Ban Thiền Bác Khắc Đa Ngạch Nhĩ Đức Ni” 班禅博克多额尔德尼ý nghĩa là vị đại học giả trí dũng song toàn, học thuật cao thâm mà lại vô cùng tôn quý.

          Năm Thuận Trị 顺治thứ 2 (năm 1645), thủ lĩnh bộ Hoà Thạc Đặc 和硕特 tộc Mông Cổ là Cố Thuỷ Hãn 固始汗tặng cho thủ lĩnh La Tang Khước Cát Kiên Tán 罗桑却吉坚赞của Hoàng giáo Tây Tạng tôn hiệu “Ban Thiền Bác Khắc Đa” 班禅博克多. Danh hiệu “Ban Thiền” bắt đầu từ đó.

          Sau khi La Tang Khước Cát Kiên Tán viên tịch, Hoàng giáo Tây Tạng hướng về trước truy phong 3 đời , La Tang Khước Cát Kiên Tán được xưng là vị Ban Thiền đời thứ tư. Năm Khang Hi 康熙 thứ 52 (năm 1713), hoàng đế Khang Hi chính thức phong vị Ban Thiền đời thứ 5 La Tang Ích Tây 罗桑益西

Ban Thiền Ngạch Nhĩ Đức Ni

班禅额尔德尼,

đồng thời ban cho kim sách kim ấn, từ đó, danh hiệu “Ban Thiền Ngạch Nhĩ Đức Ni” nối đời truyền nhau.

Chú của người dịch

1 – 2: Ở đây trong danh hiệu có  2 lần “Đạt Lại” 达赖. Tư liệu trên mạng cũng lặp lại “Đạt Lại”. Ở phần dưới thì không. 

                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 14/11/2023

Nguồn

CỔ ĐẠI ĐIỂN CHƯƠNG LỄ NGHI BÁCH VẤN

古代典章礼仪百问

Tác giả: Hoa Cường 华强

Thượng Hải: Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, 2004.

Previous Post Next Post