Dịch thuật: Miệng bình bưng kín ai hay (1237) (Nhị độ mai)

 

MIỆNG BÌNH BƯNG KÍN AI HAY (1237)

          Miệng bình bưng kín: Ý nói giữ kín chuyện, không tiết lộ ra ngoài. Điển xuất từ thành ngữ “Thủ khẩu như bình” 守口如瓶.

          Trong Pháp uyển châu lâm – quyển 47 – Trừng quá thiên – Dẫn chứng bộ 法苑珠林 - 卷四七 - 懲過篇 - 引證部 có câu:

Phòng ý như thành; thủ khẩu như bình

防意如城, 守口如瓶

(Đề phòng lòng tư dục giống như đề phòng quân địch tấn công thành; giữ kín chuyện trong lòng không tiết lộ ra, giống như miệng chiếc bình được phong kín.)

Trong Chu Tử ngữ loại – quyển 105 – Chu Tử - Luận tự chú thư 朱子語類 - 105 - 朱子 - 論自注書cũng có câu:

Thủ khẩu như bình, thị ngôn ngữ bất loạn xuất; phòng ý như thành, thị khủng vi ngoại sở dụ.

守口如瓶, 是言語不亂出; 防意如城, 是恐為外所誘.

(Thủ khẩu như bình, ý là không được nói năng bừa bãi; phòng ý như thành ý là phải đề phòng bị bên ngoài cám dỗ)

https://dict.idioms.moe.edu.tw/idiomView.jsp?ID=426&webMd=2&la=0

Miệng bình bưng kín ai hay

Chăm chăm giục ngựa mấy ngày trẩy sang

(Nhị độ mai 1237 - 1238)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 04/11/2023

Previous Post Next Post