Dịch thuật: Hiệp thậm tắc tương giản ... (Khổng Tử gia ngữ)

 

   曾子曰: “狎甚则相简, 庄甚则不亲. 是故君子之狎足以交欢, 其庄足以成礼.”

          孔子闻斯言也, : “二三子志之, 孰谓参也不知礼乎?”

                                                                      (孔子家語 好生第十)

Phiên âm

          Tăng Tử viết: “Hiệp thậm tắc tương giản, trang thậm tắc bất thân. Thị cố quân tử chi hiệp túc dĩ giao hoan, kì trang túc dĩ thành lễ.”

          Khổng Tử văn tư ngôn dã, viết: “Nhị tam tử chí chi, thục vị Sâm dã bất tri lễ hồ?”

                                              (Khổng Tử gia ngữ - Hiếu sinh đệ thập)

Dịch nghĩa

          Tăng Tử nói rằng: “Thân mật quá thì tiếp đãi khinh nhờn không được chu đáo, nghiêm túc quá thì sẽ không được gần gũi. Cho nên bậc quân tử thân mật đủ để hai bên qua lại cùng vui, nghiêm túc đủ để thành lễ tiết.”

          Khổng Tử nghe được mấy lời đó, bảo rằng: “Này các trò hãy ghi nhớ lấy những lời đó, ai bảo rằng Tăng Sâm không biết lễ?”

Chú của người dịch

Khổng Tử gia ngữ 孔子家语: còn gọi là Khổng thị gia ngữ 孔氏家语, nói tắt là Gia ngữ 家语. Đây là bộ trứ tác của Nho gia, nguyên bản có 27 quyển, bản hiện nay có 10 quyển, tổng cộng 44 thiên. Khổng Tử gia ngữ ghi lại tư tưởng cùng ngôn hành của Khổng Tử và môn đệ của Khổng Tử.

          Bản Khổng Tử gia ngữ hiện nay gồm 10 quyển, 44 thiên, Vương Túc 王肃 thời Nguỵ chú. Sau sách có  phụ thêm bài tự của Vương Túc, và “Hậu tự” 后序.

https://baike.baidu.com/item/%E5%AD%94%E5%AD%90%E5%AE%B6%E8%AF%AD/6656586

Quyển Khổng Tử gia ngữ do Vương Ứng Lân王应麟chủ biên, phần tự của Vương Túc để ở đầu sách và không có phần “Hậu tự”.

                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                          Quy Nhơn 22/11/2023

Nguồn

KHỔNG TỬ GIA NGỮ

孔子家语

Chủ biên: Vương Ứng Lân 王应麟

Trường Xuân . Thời đại văn hoá xuất bản xã, 2003

Previous Post Next Post