Câu đối: Thuỷ thượng bình phiêu, ngư dược ẩn tàng bạch ngẫu .....

 


水上萍漂魚躍隱藏白藕

池邊樹蔭鴨浮游泳青波

Thuỷ thượng bình phiêu, ngư dược ẩn tàng bạch ngẫu

Trì biên thụ ấm, áp phù du vịnh thanh ba

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 06/11/2023

Previous Post Next Post