Câu đối: Hương khí phiêu phiêu, chước chước hồng hoa hoa quải thụ .....

 


香氣飄飄灼灼紅花花掛樹

薄雲渺渺高高皓月月當空 

Hương khí phiêu phiêu, chước chước hồng hoa hoa quải thụ

Bạc vân miểu miểu, cao cao hạo nguyệt nguyệt đương không

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 10/11/2023

Previous Post Next Post