Dịch thuật: Nặng bề sơn hải nhẹ thân yêu kiều (1162) (Nhị độ mai)

NẶNG BỀ SƠN HẢI NHẸ THÂN YÊU KIỀU (1162)

          Sơn hải: Tức “Thệ hải minh sơn”

          Thệ hải minh sơn 誓海盟山 là thề non hẹn biển. Cũng có thể nói “hải thệ sơn minh”, ví nam nữ yêu nhau, cùng thề tình yêu vĩnh hằng như núi cao như biển lớn.

          Điển xuất từ bài từ Cát tịch 吉席 theo điệu Mãn đình phương 满庭芳  của Hồ Hạo Nhiên 胡浩然 đời Tống:

Hoan ngu đương thử tế

Hải thệ sơn minh

Địa cửu thiên trường

欢娱当此际

海誓山盟

地久天长

(Vui vầy lúc này

Hẹn biển thề non

Cùng với trời đất dài lâu)

(“Thành ngữ đại từ điển” 成语大词典, Bắc Kinh: Thương vụ ấn thư quán, Quốc Tế hữu hạn công ti, 2004)

          Và bài Thượng da上邪dân ca Nhạc phủ đời Hán, viết rằng:

Thượng da!

Ngã dục dữ quân tương tri

Trường mệnh vô tuyệt suy

Sơn vô lăng

Giang thuỷ vi kiệt

Đông lôi chấn chấn

Hạ vũ tuyết

Thiên địa hợp

Nãi cảm dữ quân tuyệt

上邪

我欲与君相知

长命无绝衰

山无陵

江水为竭

冬雷震震

夏雨雪

天地合

乃敢与君绝

Trời cao kia ơi!

Tôi muốn cùng chàng tương thân tương ái

Xin cho tình yêu của chúng tôi mãi mãi vững bền không bao giờ suy giảm

Chỉ khi nào núi cao kia bằng phẳng

Chỉ khi nào sông lớn kia cạn kiệt

Chỉ khi nào mùa đông sấm rền

Chỉ khi nào mùa hè tuyết đổ

Chỉ khi nào trời đất liền lại với nhau

Thì lúc đó tôi mới dám đoạn tuyệt tình yêu của tôi đối với chàng.

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%8A%E9%82%AA/1270334

Phán rằng: Mới thực hiền nhân

Nặng bề sơn hải nhẹ thân yêu kiều

(Nhị độ mai 1161 - 1162)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 09/10/2023

Previous Post Next Post