Dịch thuật: Điểm dị đồng giữa mĩ đức và đạo đức

 

ĐIỂM DỊ ĐỒNG GIỮA MĨ ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC

          Mĩ đức 美德chỉ đức tính ưu mĩ, xuất hiện sớm nhất trong Sử kí – Lễ thư - :

          Dương dương mĩ đức hồ! Tể chế vạn vật, dịch sử quần chúng, khởi nhân lực dã tai.

          洋洋美德乎! 宰制万物, 役使群众, 起人力也哉.

          (Đẹp đẽ thay mĩ đức! làm chủ cai trị các loài, sai khiến quần chúng, há dựa vào sức người?)

          Nói một cách cụ thể, mĩ đức là hành vi đạo đức cao thượng và phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Thời đại và xã hội khác nhau sẽ có nội dung cụ thể khác nhau:

          Chủ nô ở Hi Lạp cổ đại xem trí tuệ, dũng cảm, tiết chế và chính nghĩa là mĩ đức chủ yếu. Cơ đốc giáo trung thế kỉ đề xướng 3 loại đạo đức cơ bản là tín ngưỡng, hi vọng và nhân ái. Trung Quốc cổ đại, Nho gia đề xướng 5 loại mĩ đức là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. …

          Đạo đức là từ do “đạo” và “đức” hợp thành. “Đạo” là tổng xưng phương hướng, phương pháp, kĩ thuật; “đức” là tổng xưng sự tu dưỡng, phẩm tính, phẩm chất … Đạo đức là hình thái ý thức xã hội, là cuộc sống cộng đồng cùng chuẩn tắc với quy phạm về hành vi của nó. Đạo đức luôn là sự hướng tới giá trị chính diện của xã hội, có tác dụng phán đoán hành vi chính đáng hay không. Đạo đức là chỉ việc lấy thiện ác làm tiêu chuẩn. là hành vi thông qua dư luận xã hội, tín niệm nội tâm và tập quán truyền thống để đánh giá con người, điều chỉnh sự tổng hoà về quy phạm hành vi của mối quan hệ giữa người với người và giữa cá nhân với xã hội.

          Nhìn từ khởi nguyên, đạo đức khởi nguyên từ tính cần thiết xã hội của cá nhân, tức nhu yếu về công lợi; mĩ đức khởi nguyên từ sự tự do tinh thần của cá nhân, tức yêu cầu đạo nghĩa. Do đó có thể thấy, đạo đức trước sau là cơ sở, không có cơ sở đạo đức này, thì mĩ đức không cách nào hình thành.

          Nhìn từ từ nguyên, mĩ đức cũng tức là đức tính, bản ý của nó là siêu việt, tức sự truy cầu trác việt của đạo đức. còn bản ý của “đạo đức” là phong tục, tập quán cho đến phẩm tính, phẩm đức sau khi đã nội hoá. Từ đó không khó để thấy rằng, đạo đức là cơ sở, mĩ đức là siêu việt, hoặc nói mĩ đức là sự đề cao.

          Nói một cách khái quát, đạo đức là chỉ hành ví của người cần phải như thế nào, là quy phạm thấp nhất cấu thành hành vi của người, là nhu cầu thấp nhất cần phải có, cho nên, đạo đức là đường vạch cơ bản về hành vi xã hội của con người. Đạo đức là quy phạm hành vi, nó vừa là một loại quy phạm xã hội của hành vi mà cũng là một loại quy phạm cá nhân của hành vi. Mĩ đức thì lại không thể quy định làm quy phạm của hành vi, nó chỉ có thể là yêu cầu của hành vi, vừa là một loại yêu cầu xã hội của hành vi, mà cũng là một loại yêu cầu cá nhân của hành vi.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 29/10/2023

Nguồn

ĐẠI HỌC NGỮ VĂN

大学语文

Chủ biên: Do Á Bình 由亚萍, Trần Hoành 陈宏

Bắc kinh: Trung Quốc Nhân Dân đại học xuất bản xã, 2023.

Previous Post Next Post