Sáng tác: Vãn vân cao - Khê thuỷ thanh thanh thanh điệt cánh tân (HCH)

 

晚雲高

谿水清清迭更新

草茸茸

高高天上點浮雲

月沉沉

 蟋蟀一方聲唧唧

夜深深

葉隨風過落紛紛

露銀銀

VÃN VÂN CAO

Khê thuỷ thanh thanh điệt cánh tân

Thảo nhung nhung

Cao cao thiên thượng điểm phù vân

Nguyệt trầm trầm

Tất suất nhất phương thanh tức tức

Dạ thâm thâm

Diệp tuỳ phong quá lạc phân phân

Lộ ngân ngân

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 27/9/2023

Previous Post Next Post