Dịch thuật: Chữ "tửu" 酒 chữ "tước" 爵 và chữ "tôn" 尊

 

CHỮ “TỬU CHỮ “TƯỚC” VÀ CHỮ “TÔN”  

Chữ “tửu”

Ở trên là chữ “tửu trong giáp cốt văn.

Chữ “tửu” trong giáp cốt văn và chữ “tửu” ngày nay không khác nhau lắm, bên trái và bên phải là chữ “thuỷ” , ở giữa là chữ “dậu” . Chữ “dậu” giáp cốt văn nhìn từ hình thể là một loại khí cụ đựng rượu, giống như chiếc vò ở giữa thêm nét ngang, biểu thị trong vò có chất lỏng, ý nghĩa là rượu đang ủ trong vò. Có thể thấy, lịch sử của rượu vô cùng lâu đời.

Chữ “tước” và chữ “tôn”

          Tước và tôn là hai khí cụ dùng để uống rượu.

          Chữ “tước” trong giáp cốt văn rất hình tượng, ở bên dưới là chân li cao cao, ở giữa là nơi để đựng rượu, khối vuông nhỏ giống quai của tước dùng để cầm.

          Chữ “tôn” trong giáp cố văn là hai tay bưng “dậu” là vật đựng rượu. Dùng hai tay bưng tửu khí, có thể thấy thái độ vô cùng cung kính. 

Chữ "tước" và chữ "tôn"

Quá trình diễn biến của chữ “tửu” 酒 

Kim văn     Tiểu triện     Lệ thư     Khải thư

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 28/9/2023

Nguồn

HÁN TỰ TIỂU THỜI HẬU

TỔ TIÊN ĐÍCH SINH HOẠT

汉字小时候

祖先的生活

Biên soạn: Dương Quân 杨军

Tây An: Thiểm Tây Nhân dân Giáo dục xuất bản xã, 2018

 

Previous Post Next Post