Sáng tác: Quy khứ lai - Lâm tẩu vi phong quá (HCH)

 

歸去來

林藪微風過

弓月當空坐

霜滴輕輕飄清夜

高梢動

鳥歸臥

惆悵幽懷煙鎖

蘭舟棹

任流心妥

南窗寄傲聊乘化

琴詩畫

碧松下 

QUY KHỨ LAI

Lâm tẩu vi phong quá

Cung nguyệt đương không toạ

Sương đích khinh khinh phiêu thanh dạ

Cao sao động

Điểu quy ngoạ

Trù trướng u hoài yên toả

Lan chu trạo

Nhậm lưu tâm thoả

Nam song kí ngạo liêu thừa hoá

Cầm thi hoạ

Bích tùng hạ 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 10/9/2023 

Nam song kí ngạo liêu thừa hoá 南窗寄傲聊乘化: Mượn từ bài “Quy khứ lai hề từ” 歸去來兮辭của Đào Tiềm 陶潛đời Tấn.

Ỷ nam song dĩ kí ngạo, thẩm dung tất chi dị an.

倚南窗以寄傲, 審容膝之易安

(Dựa cửa sổ phía nam, kí thác tình hoài ngạo thế, cảm thấy tuy ở nơi chật hẹp mà dễ được yên thân)

Liêu thừa hoá dĩ quy tận, lạc phù thiên mệnh phục hề nghi?

聊乘化以歸盡, 樂夫天命奚疑?

          (Thuận theo tự nhiên mà đi hết lộ trình của cuộc đời, vui với mệnh trời còn nghi ngờ gì nữa?)

Previous Post Next Post