Sáng tác: Mai lộng ảnh - Lạp đông phô sắc (HCH)

 

梅弄影

臘冬鋪色

小瓣開難得

枝葉凌霜沉默

瘦骨寒香

百花為清客 

獨先時刻

怒放香飄溢

亮節高風不屈

雅士騷人

圓融花筆墨 

MAI LỘNG ẢNH

Lạp đông phô sắc

Tiểu biện khai nan đắc

Chi diệp lăng sương trầm mặc

Sấu cốt hàn hương

Bách hoa vi thanh khách

Độc tiên thời khắc

Nộ phóng hương phiêu dật

Lượng tiết cao phong bất khuất

Nhã sĩ tao nhân

Viên dung hoa bút mặc

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 09/9/2023 

Thanh khách 清客: Biệt xưng của hoa mai.

          Trong Tây khê tùng ngữ - Thập khách 西溪丛语 - 十客 của Diêu Khoan 姚宽 đời Tống có câu:

Mai hoa vi thanh khách

梅花为清客

(Hoa mai là thanh khách)

Độc tiên khai 獨先開: Mượn ý từ câu trong bài Đạo mai chi khí tiết 道梅之氣節 của Dương Duy Trinh 楊維楨 đời Nguyên:

Vạn hoa cảm hướng tuyết trung xuất

Nhất thụ độc tiên thiên hạ xuân

萬花敢向雪中出

一樹獨先天下春

(Muôn hoa nào dám nở hoa trong tuyết

Chỉ có riêng hoa mai nở trước nhất báo hiệu mùa xuân)

          Ý nói hoa mai không sợ tuyết lạnh, trong số muôn hoa, hoa mai nở hoa trước nhất, dự báo mùa xuân sắp đến, nhân đó hoa mai được dân gian xem là điềm cát tường truyền xuân báo hỉ.

Viên dung 圓融: Từ Phật giáo. Theo Hán điển, “viên dung” có 3 nghĩa:

- Phá trừ vọng chấp, viên mãn dung thông.

- Thông dung, tức biện pháp biến thông, giúp người khác phương tiện.

- Chỉ văn từ chặt chẽ, lưu loát.

Chỉ văn từ chu mật sướng đạt.

指文辞周密畅达

Ở đây mượn ý thứ 3.

Previous Post Next Post