Dịch thuật: Núi Hà Lan ấy có mồ Tô quân (1100) (Nhị độ mai)

 

NÚI HÀ LAN ẤY CÓ MỒ TÔ QUÂN (1100)

Tô quân: tức Tô Vũ 苏武 (140 trước CN – 60 trước CN).

          Tô Vũ 苏武, tự Tử Khanh 子卿, người Đỗ Lăng 杜陵 (nay thuộc Tây An - 西安, Thiểm Tây - 陕西) một đại thần thời Tây Hán. Năm Thiên Hán 天汉 thứ nhất (năm 100 trước CN), ông vâng mệnh cầm cờ tiết đi sứ Hung Nô, bị lưu giữ lại. Quý tộc Hung Nô nhiều lần uy hiếp, dụ dỗ, muốn ông đầu hàng, nhưng ông không bằng lòng. Về sau ông bị đưa đến Bắc Hải chăn dê. Quý tộc Hung Nô bảo rằng khi nào dê đực sinh con ông mới được thả về. Trải qua 19 năm gian khổ ông vẫn bất khuất giữ cờ tiết. Trong thời gian này Lý Lăng 李陵 đã đầu hàng Hung Nô cũng nhiều lần đến khuyên nhưng ông đều cự tuyệt. Thời Hán Chiêu Đế 汉昭帝, Hung Nô và nhà Hán kết thân, đến năm Thuỷ Nguyên 始元 thứ 6 (năm 81 trước CN), ông mới được phóng thích trở về. Về lại Hán, ông giữ chức Điển Thuộc Quốc 典属国, hưởng: bổng lộc 2000 thạch, 200 vạn tiền, 2 khoảnh ruộng, một gian nhà. 9 người cùng ông trở về lại Hán ngoài 3 người là Thường Huệ 常惠, Từ Thánh 徐圣, Triệu Chung Căn 赵终根  làm Thị vệ, được ban thưởng 200 tấm tơ đoạn, 6 người khác do tuổi cao được về quê, mỗi người được 10 vạn tiền, suốt đời miễn lao dịch.. Thường Huệ về sau giữ chức Hữu Tướng Quân 右将军. Sau khi Tô Vũ mất, Hán Tuyên Đế 汉宣帝 cho hoạ hình ông đưa vào trong Kỳ Lân các 麒麟阁, để nêu gương tiết tháo.

          Nguồn http://zh.wikipedia.org.wiki/%E8%8B%8F%E6%AD%A6

Thổ binh quỳ trước thưa lên

Núi Hà Lan ấy có mồ Tô quân

(Nhị độ mai 1099 - 1100)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 19/9/2023

Previous Post Next Post