Dịch thuật: Hiếu học miễn hoạ (Thế thuyết tân ngữ)

 

好学免祸

          王安期作东海郡, 吏录一犯夜人来. 王问: “何处来?” : 从师家受书还, 不觉日晚. 王曰: 鞭挞宁越以立威名, 恐非致理之本. 使吏送令归家.

                                                                                  (世说新语 - 政事)

HIẾU HỌC MIỄN HOẠ

          Vương An Kì tác Đông Hải quận, lại lục nhất phạm dạ nhân lai. Vương vấn: “Hà xứ lai?” Vân: “Tùng sư gia thụ thư hoàn, bất giác nhật vãn.” Vương viết: “Tiên thát Ninh Việt dĩ lập uy danh, khủng phi trí lí chi bổn.” Sử lại tống lệnh quy gia.

                                                                     (Thế thuyết tân ngữ - Chính sự)

VÌ HAM HỌC MÀ TRÁNH ĐƯỢC HOẠ

          Vương An Kì nhậm chức Thái thú quận Đông Hải, viên quận lại bắt được một người vi phạm lệnh cấm đi ban đêm. Vương An Kì hỏi phạm nhân: “Từ nơi nào đến?” Người ấy đáp rằng: “Từ chỗ nhà thầy thọ giáo trở về, bất giác trời sụp tối.” Vương An Kì nói rằng: “Nếu lấy roi đánh người ham học như đánh Ninh Việt (1) ham học để tạo lập uy vọng và thanh danh cho mình, e rằng không phải là đi đến cái gốc của lí trí.” Bèn bảo viên quận lại đưa người nọ về nhà.

Chú của người dịch

1- Ninh Việt 宁越: Trong Lã Thị Xuân Thu – Bác chí 吕氏春秋 - 博志có đoạn:

          Ninh Việt, Trung Mâu chi bỉ nhân dã, khổ canh giá chi lao, vị kì hữu viết: “Hà vị nhi khả dĩ miễn thử khổ dã?” Kì hữu viết: “Mạc như học. Học tam thập tuế tắc khả dĩ đạt hĩ.” Ninh Việt viết: “Thỉnh dĩ thập ngũ tuế. Nhân tương hưu, ngô tương bất cảm hưu; nhân tương ngoạ, ngô tương bất cảm ngoạ.” Thập ngũ tuế nhi Chu Uy Công sư chi.

         , 中牟之鄙人也, 苦耕稼之劳, 谓其友曰: 何为而可以免此苦也? 其友曰: 莫如学. 学三十岁则可达矣.越曰: 请以十五岁. 人将休, 吾将不敢休; 人将卧, 吾将不敢卧.十五岁而周威公师之.

          (Ninh Việt, người Trung Mâu thời Chiến Quốc, nhà nối đời làm nông, cảm thấy gian khổ, bèn hỏi người bạn rằng: “Làm thế nào để thoát khỏi cảnh khổ này?” Người bạn đáp rằng: “Chẳng có gì bằng học. Học 30 năm thì có thể đạt được thành tựu.” Ninh Việt nói rằng: “Tôi xin chỉ 15 năm. Lúc người khác nghỉ, tôi không nghỉ; lúc người khác ngủ, tôi không ngủ.” Ninh Việt chịu khó học 15 năm, nhân phẩm hạnh ưu tú, đã được Chu Uy Công tôn làm Sư phó.

https://ctext.org/lv-shi-chun-qiu/bo-zhi/zhs

Thế thuyết tân ngữ 世说新语 : bộ bút kí tiểu thuyết thuật lại những huyền học ngôn đàm dật sự của sĩ đại phu thời Nguỵ Tấn. Trong đó có thể nhìn thấy ngôn đàm về huyền học thời Nguỵ Tấn đã trở thành phong thượng, mà huyền học chính là lấy tư tưởng Lão Trang làm gốc. Tư tưởng của Đạo gia đối với phương thức tư duy và trạng thái sinh hoạt của sĩ đại phu thời Nguỵ Tấn, thậm chí phong khí của cả xã hội đều sản sinh ảnh hưởng quan trọng. Tác phẩm này do Lâm Xuyên Vương Lưu Nghĩa Khánh 临川王刘义庆, thuộc dòng dõi tông thất nhà Lưu Tống thời Nam Bắc triều đã tập hợp một số văn nhân biên soạn, Lưu Tuấn 刘峻 đời Lương viết lời chú. Toàn sách nguyên có 8 quyển, bản chú của Lưu Tuấn phân làm 10 quyển. Các bản hiện nay đều là 3 quyển phân làm 36 môn như: đức hạnh, ngôn ngữ, chính sự, văn học, phương chính, nhã lượng v.v… Toàn sách tổng cộng hơn 1000 tắc, kí thuật những dật văn dật sự của danh sĩ quý tộc từ cuối đời Hán đến thời Lưu Tống, chủ yếu là những câu chuyện có liên quan đến việc bình luận, thanh đàm huyền ngôn và ứng đối cơ trí của các nhân vật.

          Lưu Nghĩa Khánh 刘义庆 (năm 403 – khoảng năm 444): người Bành Thành 彭城 (nay là Từ Châu 徐州 Giang Tô 江苏), văn học gia thời Nam triều, thuộc dòng dõi tông thất nhà Lưu Tống, được tập phong Lâm Xuyên Vương 临川王, nhậm chức Thứ sử Kinh Châu 荆州. Ông giữ chức được 8 năm, chính tích rất tốt. Sau nhậm chức Thứ sử Giang Châu 江州, được một năm, nhân vì đồng tình với một viên quan bị biếm là Vương Nghĩa Khang 王义康 đã xúc nộ Văn Đế, bị điều về kinh đổi làm Thứ sử Nam Kinh Châu 南京州, Đô đốc gia khai phủ nghi đồng tam ti. Chẳng bao lâu vì bệnh ông từ chức.

Lưu Nghĩa Khánh mất năm Nguyên Gia 元嘉 thứ 21 ở Kiến Khang 建康 (nay là Nam Kinh)

          Lưu Nghĩa Khánh từ nhỏ đã tài hoa xuất chúng, yêu thích văn học. Ngoài Thế thuyết tân ngữ 世说新语 ra, ông còn có tiểu thuyết chí quái U minh lục 幽明录.

https://baike.baidu.com/item/%E7%94%AF%E8%B6%8A/6389240

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 13/9/2023

Nguồn

THẾ THUYẾT TÂN NGỮ

世说新语

Tác giả: Lưu Nghĩa Khánh 刘义庆

Thiểm Tây lữ du xuất bản xã, 2002.

Previous Post Next Post