Sáng tác: Tự ngộ - Ẩn giả triêu quan cúc (HCH)

 

自悟

隱者朝觀菊

幽人暮聽松

低階苔已綠

小徑草當侵

結識風雲月

相交筆墨琴

從容歡本意

自在樂根心

TỰ NGỘ

Ẩn giả triêu quan cúc

U nhân mộ thính tùng

Đê giai đài dĩ lục

Tiểu kính thảo đương xâm

Kết thức phong vân nguyệt

Tương giao bút mặc cầm

Thung dung hoan bổn ý

Tự tại lạc căn tâm 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 12/9/2023

Previous Post Next Post