Dịch thuật: Diệt thử triêu thực (Thành ngữ cố sự)

 

DIỆT THỬ TRIÊU THỰC

灭此朝食

Diệt địch xong mới ăn sáng

Giải thích: Diệt : tiêu diệt. Thử : đại từ, ở đây chỉ quân địch. Triêu thực 朝食: ăn sáng. Tiêu diệt quân địch xong mới ăn sáng. Hình dung ý chí chiến đấu kiên quyết, không thể chờ đợi được phải chiến  đấu tiêu diệt quân địch.

Xuất xứ: Xuân Thu . Tả Khâu Minh 左丘明: Tả truyện – Thành Công nhị niên 左传 - 成公二年

          Thời Xuân Thu, vào năm thứ 2 thời Lỗ Thành Công 鲁成公, Tề Khoảnh Công 齐顷公 đích thân thống lĩnh đại quân trước sau tấn công nước Lỗ và nước Vệ. Hai nước Lỗ Vệ đều hướng tới nước Tấn xin cứu viện. Tấn Cảnh Công 晋景公 bèn phái binh cùng với quân độ nước Lỗ và nước Vệ hợp thành liên quân, cùng kháng cự quân Tề. Liên quan ba nước tiến đến dưới núi Mi Kê 靡笄 (nay là địa phận huyện Trường Thanh 长清Sơn Đông 山东) đối kháng cùng quân Tề. Hai bên giao hẹn sáng sớm ngày mai quyết chiến. Sáng sớm ngày hôm sau, quân đội hai bên dàn thế  trận tại đất An (nay là địa phận huyện Lịch Thành 历城Sơn Đông 山东). Tề Khoảnh Công đã khinh thường liên quân ba nước lại nóng vội chiến thắng họ. Nhân vì tự đắc, khẩu xuất cuồng ngôn, thét lớn bảo phải trước tiên tiêu diệt quân địch rồi sau đó mới ăn cơm. Thế là ngay cả giáp trên lưng chiên mã đều chưa có mà đã vội xông lên trước. Kết quả, quân Tề đại bại, Tề Khoảnh Công suý chút nữa bị bắt.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 30/9/2023

Nguyên tác Trung văn

 DIỆT THỬ TRIÊU THỰC

灭此朝食

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post