Sáng tác: Tam đài lệnh (chính thể) - Viên ngoại viên trung nguyệt hiện (HCH)

 

三臺令

(正體)

園外園中月現

舍南舍北香來

天上飄雲逸樂

夜深風弄花開 

TAM ĐÀI LỆNH

(Chính thể)

Viên ngoại viên trung nguyệt hiện

Xá nam xá bắc hương lai

Thiên thượng phiêu vân dật lạc

Dạ thâm phong lộng hoa khai 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 30/9/2023

Previous Post Next Post