Sáng tác: Cẩm trướng xuân - Tịch tiếu hồng hoa (HCH)

 

錦帳春

夕笑紅花

風牽綠葉

巨海萬重連天接

映流霞

清碧落

嫩草來蝴蝶

春香濃烈

歲月蹉跎

筆書庸拙

杯酒盞茶詞數闋

賤輕裘

憎肥馬

菜根歡咬喫

路途跋涉

CẨM TRƯỚNG XUÂN

Tịch tiếu hồng hoa

Phong khiên lục diệp

Cự hải vạn trùng liên thiên tiếp

Ánh lưu hà

Thanh bích lạc

Nộn thảo lai hồ điệp

Xuân hương nùng liệt

Tuế nguyệt tha đà

Bút thư dung chuyết

Bôi tửu trản trà từ sổ khuyết

Tiện khinh cừu

Tăng phì mã

Thái căn hoan giảo khiết

Lộ đồ bạt thiệp 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 27/8/2023 

Khinh cừu 輕裘. Phì mã 肥馬: Điển xuất từ câu:

Thừa phì mã, ý khinh cừu.

乘肥馬, 衣輕裘

(Ngồi xe do ngựa béo kéo, mặc áo cừu nhẹ ấm)

Hình dung cuộc sống hào hoa phú quý.

Trong Luận ngữ - Ung dã 論語 - 雍也 có đoạn:

          Tử Hoa sứ ư Tề, Nhiễm Tử vị kì mẫu thỉnh túc. Tử viết: ‘Dữ chi phũ.’ Thỉnh ích. Viết: ‘Dữ chi dữu.’ Nhiễm tử dữ chi túc ngũ bỉnh. Tử viết: ‘Xích chi thích Tề dã, thừa phì mã, ý khinh cừu. Ngô văn  chi dã: quân tử chu cấp bất kế phú.’

          子華使於齊          , 冉子為其母請粟. 子曰: ‘與之釜.’ 請益. : ‘與之庾.’ 冉子與之粟五秉. 子曰: ‘赤之適齊也, 乘肥馬, 衣輕裘. 吾聞之也: 君子周急不繼富.’

          (Công Tây Xích (Tử Hoa) đi sứ sang Tề, Nhiễm Hữu xin cấp lúa cho mẹ Công Tây Xích. Khổng Tử bảo rằng: ‘Cấp cho 1 phũ” (6 đấu 4 thăng). Nhiễm Hữu xin cấp thêm. Khổng Tử bảo rằng: ‘Cấp thêm cho 1 dữu’ (2 đấu 4 thăng). Nhiễm Hữu lại cấp 5 bỉnh (1 bỉnh bằng 16 hộc; 1 hộc bằng 10 đấu). Khổng Tử bảo rằng: ‘Công Tây Xích đi sứ sang Tề, ngồi xe do ngựa béo kéo, mặc áo cừu nhẹ ấm. Ta nghe nói rằng: ‘Quân tử nên chu cấp cho người nghèo khó cần cái ăn cái mặc khẩn cấp mà không chu cấp cho người giàu khiến họ giàu thêm’.)

Thái căn hoan giảo khiết 菜根歡咬喫: Từ “Thái căn” 菜根 vốn xuất phát từ một câu của Uông Tín Dân 汪信民, học giả thời Bắc Tống:

Giảo đắc thái căn, bách sự khả tố

咬得菜根, 百事可做

(Nhai được rễ rau thì trăm việc đều có thể làm được)

          Ý nghĩa của câu này là với một người chỉ cần kiên cường thích ứng với cuộc sống thanh bần, bất luận làm việc gì cũng đều có thể thành tựu.

Previous Post Next Post