Dịch thuật: Bất viễn thiên lí nhi lai (Thành ngữ cố sự)

 

BẤT VIỄN THIÊN LÍ NHI LAI

不远千里而来

Không ngại đường xa ngàn dặm mà tới

Giải thích: Hình dung đường xa, không ngại gian khổ mà tới.

Xuất xứ: Chiến Quốc . Mạnh Kha 孟轲: Mạnh Tử - Lương Huệ Vương thượng 孟子 - 梁惠王上.

          Một năm nọ, Mạnh Tử 孟子đi đến nước Nguỵ bái kiến Lương Huệ Vương 梁惠王. Lương Huệ Vương nhiệt tình tiếp đãi, nói rằng:

          - Tiên sinh, ngài không ngại đường xa ngàn dặm mà tới đây, nhất định mang lợi ích đến cho nước chúng tôi.

          Mạnh Tử nghiêm sắc mặt nói rằng:

          - Thưa đại vương, sao ngài mở miệng ra là luôn nói đến lợi ích vậy? chẳng phải ngài nói về nhân nghĩa có phải tốt hơn không? Nếu ở quốc gia của ngài trên dưới đều nói đến lợi ích của mình, ví dụ: Quốc quân nói: ‘Làm sao mới có lợi cho quốc gia của ta đây?’ Đại phu nói rằng: ‘Làm sao mới có lợi cho phong địa của ta đây?’ Lão bách tính nói rằng: ‘Làm sao có lợi cho cá nhân mình đây?’ Như vậy sự an nguy, hưng suy của quốc gia ai lo liệu. Đại quốc có 1 vạn chiếc binh xa, kẻ giết chết quốc quân thường là đại phu chỉ có 100 chiếc binh xa. Hiện tại ngài tuyên dương lợi ích, tương lai e rằng các đại phu sẽ đoạt lấy tài sản của quốc quân!

          - Thế thì theo tiên sinh phải làm thế nào?

          Mạnh tử cười, bảo rằng:

          - Không có gì khó, tôi chỉ cần nói hai câu là được: Trước giờ chưa từng có người nào chú trọng vào nhân nghĩa  mà lại bội bạc với cha mẹ của mình; cũng chưa từng có người chú trọng vào nhân nghĩa mà lại bội phản quốc quân của mình!

          Lương Huệ Vương nói rằng:

          - Ta hiểu rồi, tiên sinh muốn bảo ta thực hành chính sách nhân nghĩa, chứ không nên chăm chăm vào lợi ích.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 28/8/2023

Nguyên tác Trung văn

 BẤT VIỄN THIÊN LÍ NHI LAI

不远千里而来

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post