Dịch thuật: Đường Huyền Tông sùng phụng Đạo giáo như thế nào

 

ĐƯỜNG HUYỀN TÔN SÙNG PHỤNG ĐẠO GIÁO NHƯ THẾ NÀO

          Thời gian tại vị của Đường Huyền Tông Lí Long Cơ 唐玄宗李隆基 (năm 712 – năm 756) là đỉnh cao của sự phát triển kinh tế văn hoá đời Đường. Đồng thời với đó, dưới sự phù trợ của Đường Huyền Tông, sự phát triển của Đạo giáo cũng đạt đến một cao trào mới.

          Thứ nhất: Đường Huyền Tông ra sức thần hoá “Huyền Nguyên Hoàng Đế” 玄元皇帝, khởi đầu sự sùng bái cuồng nhiệt. Ông từng nhiều lần bái yết “Huyền Nguyên Hoàng Đế Miếu” 玄元皇帝庙, đồng thời truy gia tôn hiệu. Lại hạ lệnh cho hai kinh cùng các châu trong thiên hạ lập Huyền Nguyên Hoàng Đế Miếu, năm Khai Nguyên 开元thứ hai (năm 741) ban chiếu tạo hình tượng Lão Tử 老子, ban bố thiên hạ.

          Thứ hai: ra sức đề cao địa vị xã hội của Đạo giáo. Huyền Tông thường triệu kiến các đạo sĩ như Vương Hi Di 王希夷, Trương Thám Huyền 张探玄, Trương Quả 张果, Lí Hàm Quang 李含光… bái quan và ban cho đồ vật, đồng thời đích thân thụ “lục” (tức “phù lục” 符箓 là bùa chú) từ Tư Mã Thừa Trinh 司马承祯. Năm Khai Nguyên thứ 25 (năm 737), phục lệnh “Đạo sĩ nữ quan” 道士女冠 lệ vào Tông Chính Tự 宗正寺, một lần nữa xác nhận Đạo sĩ nữ quan là tông thân của Đường thất. Quý phi Dương Ngọc Hoàn 贵妃杨玉环 cũng  được độ làm nữ đạo Sĩ của Thái Chân Cung 太真宫, đạo hiệu là Thái Chân 太真.

          Thứ ba: năm Khai Nguyên thứ 25, đặt Sùng Huyền Học 崇玄学 (sau đổi là Sùng Huyền Quán 崇玄馆), quy định chế độ Đạo cử . Năm Khai Nguyên thứ 29 (năm 741), quy định hai kinh cùng các châu lập Sùng Huyền Học, lấy Đạo Đức Chân Kinh 道德真经cùng Trang Tử 庄子, Liệt Tử 列子, Văn Tử 文子,  Canh Tang Tử 庚桑子để khai khoa thủ sĩ, hàng năm y theo lệ Minh kinh 明经cống cử. Lấy Tể tướng sung Sùng Huyền Quán Đại học sĩ, lãnh Huyền Nguyên Cung cùng Đạo Quán ỏ hai kinh.

          Thứ tư: cổ vũ khích lệ thu tập chỉnh lí Đạo kinh. Huyền Tông lúc mới lên ngôi, đã mệnh cho đạo sĩ Sử Sùng Huyền 史崇玄cùng Thôi Thực 崔湜 biên soạn bộ Nhất thiết Đạo kinh âm nghĩa 一切道经音义 cùng Diệu môn do khởi 妙门由起 tổng cộng khoảng 150 quyển, đích thân viết lời tựa. Trong thời niên hiệu Khai Nguyên (năm 714 – năm 741), lại phát sứ đi sưu tầm Đạo kinh, soạn tập thành tạng, tổng cộng 3744 quyển (có thuyết cho là 5700 quyển), đồng thời biên thành mục lục Tam Động Quỳnh Cương 三洞琼纲. Đây là bộ “Đạo tạng” 道藏đầu tiên trong lịch sử. Ông còn hạ lệnh các châu quận truyền chép tất cả Đạo kinh, cho lưu hành rộng rãi.

          Thứ năm: Huyền Tông còn mê tín đan được, tích cực đề xướng hoạt động luyện đan và Tiếu tế, cho xây dựng Vọng Tiên Đài 望仙台trong cung cao đến 50 mét để luyện đan dược.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 11/8/2023

Nguồn 

ĐẠO GIÁO THƯỜNG THỨC ĐÁP VẤN

道教常识答问

Tác giả: Khanh Hi Thái 卿希泰

                   Vương Chí Trung 王志忠

                   Đường Đại Triều 唐大潮

Giang Tô cổ tịch xuất bản xã, 1996

Previous Post Next Post