Sáng tác: Vọng Bồng Lai - Khan cổ tịch (HCH)

 

望蓬萊

看古籍

極處有蓬萊

渤海深山尋仙境

千重萬里隔塵埃

浪上起樓臺 

都是夢

費智想心懷

琴鶴遨遊煙霞凈

泛船海角共天涯

此謂蓬來

VỌNG BỒNG LAI

Khan cổ tịch

Cực xứ hữu Bồng Lai

Bột Hải thâm sơn tầm tiên cảnh

Thiên trùng vạn lí cách trần ai

Lãng thượng khởi lâu đài

Đô thị mộng

Phí trí tưởng tâm hoài

Cầm hạc ngao du yên hà tịnh

Phiếm thuyền hải giác cộng thiên nhai

Thử vị Bồng Lai

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 11/8/2023

Bồng Lai 蓬萊: chỉ Bồng Lai sơn 蓬萊山, cũng gọi là Bồng Sơn 蓬山, Bồng Khâu 蓬丘, Bồng Hồ 蓬壺, Bồng Lai tiên đảo 蓬萊仙島, là một trong “tam thần sơn” 三神山ở Bột Hải 渤海trong truyền thuyết, hai núi khác là Doanh Châu 瀛洲 và Phương Trượng 方丈, nơi ở của thần tiên, cũng là nơi mà từ xưa, Tần Thuỷ Hoàng 秦始皇, Hán Vũ Đế 漢武帝từng cho người cầu tiên dược.

Previous Post Next Post