Sáng tác: Thượng hành bôi - Nhậm trọng vô nghi vô lễ (HCH)

 

上行杯

任重無儀無禮

人品賤

冠冕堂皇

廉恥慚羞俱絕滅

又加狡譎

盡倒顛

無忌憚

傲慢

民嘆

賓主辨難

THƯỢNG HÀNH BÔI

Nhậm trọng vô nghi vô lễ

Nhân phẩm tiện

Quan miện đường hoàng

Liêm sỉ tàm tu câu tuyệt diệt

Hựu gia giảo quyệt 

Tận đảo điên

Vô kị đạn

Ngạo mạn

Dân thán

Tân chủ biện nan

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 26/7/2023

Previous Post Next Post