Sáng tác: Nhân nguyệt viên - Kế mưu tàn tặc nhân từ giả (HCH)

 

人月圓

計謀殘賊仁慈假

朋黨結為奸

牛牛馬馬

罔欺上下

受賄貪臧 

肉魚荊棘

無所不食

利己肥身

詐餘狡極

殃民禍國

當道邪臣

NHÂN NGUYỆT VIÊN

Kế mưu tàn tặc nhân từ giả

Bằng đảng kết vi gian

Ngưu ngưu mã mã

Võng khi thượng hạ

Thụ hối tham tang 

Nhục ngư kinh cức

Vô sở bất thực

Lợi kỉ phì thân

Trá dư giảo cực

Ương dân hoạ quốc

Đương đạo tà thần

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 12/7/2023         

          Trong Mạnh Tử - Lương Huệ Vương hạ 孟子 - 梁惠王下 có đoạn:

          Mạnh Tử viết: “Tặc nhân giả, vị chi tặc; tặc nghĩa giả, vị chi tàn. Tàn tặc chi nhân vị chi nhất phu. Văn tru nhất phu Trụ hĩ, vị văn thí quân dã.”

          孟子曰: “賊仁者謂之賊; 賊義者謂之殘. 殘賊之人謂之一夫. 聞誅一夫紂矣, 未聞試君也.”

          (Mạnh Tử bảo rằng: “Kẻ nào làm hại tới điều nhân, thì gọi là tặc; kẻ nào làm hại tới điều nghĩa, thì gọi là tàn. Loại người tàn tặc, đáng gọi là một tên. Chỉ nghe nói giết một tên Trụ, chứ chưa nghe nói bề tôi giết vị quân chủ của mình)

 

Previous Post Next Post