Sáng tác: Chiết liễu chi - Bằng thướng vân tiêu vạn lí cao (HCH)

 

折柳枝

鵬上雲霄萬里高

冥擊水起波濤

定神壯志江湖夢

拍翼縱橫碧海遙

CHIẾT LIỄU CHI

Bằng thướng vân tiêu vạn lí cao

Bắc minh kích thuỷ khởi ba đào

Định thần tráng chí giang hồ mộng

Phách dực tung hoành bích hải dao

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 27/7/2023

          Trong Trang Tử - Tiêu dao du 莊子 - 逍遙遊 có đoạn:

          Bắc minh hữu ngư, kì danh vi côn. Côn chi đại, bất tri kì kỉ thiên lí dã; hoá nhi vi điểu, kì danh vi bằng. Bằng chi bối, bất tri kì kỉ thiên lí dã, nộ nhi phi, kì dực nhược thuỳ thiên chi vân. Thị điểu dã, hải vận tắc tương tỉ vu nam minh. Nam minh giả, thiên trì dã. “Tề hài” giả, chí quái giả dã. “Hài” chi ngôn viết: “Bằng chi tỉ ư nam minh dã, thuỷ kích tam thiên lí, đoàn phù dao nhi thướng giả cửu vạn lí, khứ dĩ lục nguyệt tức giả dã. ….

          北冥有魚, 其名為鯤. 鯤之大, 不知其幾千里也; 化而為鳥, 其名為鵬. 鵬之背, 不知其幾千里也, 怒而飛, 其翼若垂天之雲. 是鳥也, 海運則將徙於南冥. 南冥者, 天池也. “齊諧, 志怪者也之言曰: “鵬之徙於南冥也, 水擊三千里, 摶扶搖而上者九萬里, 去以六月息者也 …..

          (Biển bắc có con cá, tên của nó là “côn”. Cá côn lớn, không biết đạt đến mấy ngàn dặm; biến thành chim, tên của nó là “bằng”. Lưng chim bằng không biết rộng đến mấy ngàn dặm, khi nó vỗ  cánh bay, cánh của nó trải ra như mây bên trời. Con chim đó, khi luồng khí trên biển chuyển động, nó liền dời đến biển nam. Biển nam là ao trời, “Tề Hài” là bộ sách ghi chép những chuyện quái lạ. Sách đó có nói, khi chim bằng dời đến biển nam, nó giương cánh vỗ nước làm sóng nước dâng cao ba ngàn dặm, nó nương theo gió lốc bay lên cao chín vạn dặm, theo gió tháng Sáu mà rời biển bắc …..)

Previous Post Next Post