Dịch thuật: Thiên lự nhất đắc (Thành ngữ cố sự)

 

THIÊN LỰ NHẤT ĐẮC

千虑一得

Ngàn lần suy tính cũng được một lần có ích

Giải thích: Ý kiến của người bình thường trải qua sự suy tính nghiêm túc cũng có thể sẽ có ích.

Xuất xứ: Chiến quốc . Dật danh: Án Tử Xuân Thu – Nội thiên tạp hạ 晏子春秋 - 内篇杂下

          Vào thời Xuân Thu, một buổi trưa nọ, Tướng quốc nước Tề là Án Anh 晏婴 đang ăn cơm, Tề Cảnh Công 齐景公phái người đến thăm. Án Anh đem cơm rau của mình chia làm hai phần, mời người đến cùng ăn. Đương nhiên, bữa cơm đó Án Anh ăn không được no.

          Cảnh Công sau khi nghe được chuyện đó, cảm thấy nhà của Tướng quốc Án Anh hiện tại không dư dật, lấy làm xấu hổ, liền sai người đem tặng ngàn lượng vàng, để Án Anh sau này dùng khoản đãi tân khách. Nào ngờ, Án Anh cương quyết không nhận, hai ba lần từ chối, nói rằng gia cảnh của ông không hề nghèo khó, vì thể không nhận sự ban thưởng lớn của Cảnh Công. Để không làm khó người mang đến, Án Anh cùng với người đó vào cung diện kiến Cảnh Công.

          Án Anh cảm tạ sự hậu ái của Cảnh Công, đồng thời nói rằng, thân làm thần tử, có thể ăn no mặc ấm thì cần phải biết đủ, không thể truy cầu sự giàu có quá mức.

          Cảnh Công nghe qua, vẫn kiên trì đem vàng tặng ông. Cảnh Công nói rằng:

          - Ngày trước, hiền tướng nước ta là Quản Trọng 管仲, vì giúp Hoàn Công 桓公trở thành vị minh chủ đầu tiên của các chư hầu lúc bấy giờ mà lập được đại công. Hoàn Công ban thưởng cho Quản Trọng rất nhiều phong địa, Quản Trọng không hề từ chối đã tiếp nhận. Như nay khanh sao lại hai ba lần từ chối sự ban thưởng của ta vậy?

          Án Anh tâu rằng:

          - Thần nghe nói như thế này: “Thánh nhân thiên lự, tất hữu nhất thất; ngu nhân thiên lự tất hữu nhất đắc.’ 圣人千虑必有一失愚人千虑必有一得 (Thánh nhân ngàn lần suy tính cũng có một lần sai lầm, người ngu ngàn lần suy tính cũng có được một lần có ích) Quản Trọng tuy là thánh nhân, nhưng có lẽ suy tính về chuyện này có sự sai lầm. Thần tuy ngu muội, nhưng trong chuyện này xử lí có thể nói là chính xác.

          Từ đó Tề Cảnh Công càng kính trọng Án Anh.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 16/7/2023

Nguyên tác Trung văn

 THIÊN LỰ NHẤT ĐẮC

千虑一得

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

Previous Post Next Post