Sáng tác: Yến quy lai - Chu nhất diệp (HCH)

 

燕歸來

舟一葉

酒三卮

湖海泛遊時

風推月引燕閑飛

縹緲數星稀

掛漁燈

敲夜浪

身不羇

風流味

唱吟一曲唐詩

瀟灑定男兒

YẾN QUY LAI

Chu nhất diệp

Tửu tam chi

Hồ hải phiếm du thì

Phong thôi nguyệt dẫn yến nhàn phi

Phiếu miễu sổ tinh hi

Quải ngư đăng

Xao dạ lãng

Thân bất ki

Phong lưu vị

Xướng ngâm nhất khúc Đường thi

Tiêu sái định nam nhi

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 30/6/2023

Previous Post Next Post