Sáng tác: Thước đạp chi - Xã thử cổ kim giai cự hại (HCH)

 

鵲踏枝

社鼠古今皆巨害

蠹政殃民

掘穴墻城敗

盜粟廩倉無不壞

黔黎怨嘆年年駭

靠仗主人何所礙

胡作非為

草寇綠林官吏

賣弄權臣污萬代

蒼天漠漠今安在

THƯỚC ĐẠP CHI

Xã thử cổ kim giai cự hại

Đố chính ương dân

Quật huyệt tường thành bại

Đạo túc lẫm thương vô bất hoại

Kiềm lê oán thán niên niên hãi

Kháo trượng chủ nhân vô sở ngại

Hồ tác phi vi

Thảo khấu lục lâm quan lại

Mại lộng quyền thần ô vạn đại

Thương thiên mạc mạc kim an tại

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 09/6/2023

Xã thử 社鼠: Ví những kẻ cậy thế lực làm những việc xấu.

          Điển xuất từ Hàn Phi Tử - Ngoại trừ thuyết hữu thượng 韩非子 - 外储说右上 :

桓公问管仲: “治国最奚患?对曰: 最患社鼠矣.公曰: 何患社鼠哉? 对曰: 君亦见夫为社者乎? 树木而涂之, 鼠穿其间, 掘穴托其中. 熏之, 则恐焚木; 灌之, 则恐涂阤. 此社鼠之所以不得也.

Hoàn Công vấn Quản Trọng: “Trị quốc tối hề hoạn?” Đối viết: “Tối hoạn Xã thử hĩ.” Công viết: “Hà hoạn Xã thử tai?” Đối viết: “Quân diệc kiến phù vi Xã giả hồ? Thụ mộc nhi đồ chi, thử xuyên kì gian, quật huyệt thác kì trung. Huân chi, tắc khủng phần mộc; quán chi tắc khủng đồ trĩ. Thử Xã thử chi sở dĩ bất đắc dã.”

Tề Hoàn Công hỏi Quản Trọng: “Trị lí đất nước sợ điều gì nhất? Quản Trọng đáp rằng: “Sợ nhất là Xã thử” Hoàn Công lại hỏi: “Sao sợ nhất lại là Xã thử?” Quản Trọng đáp rằng: “ Ngài có thấy vật liệu làm miếu Xã không? Dùng gỗ rồi trét bùn đất lên, chuột xuyên bên trong, khoét hang sống trong đó. Xông khói thì sợ gỗ cháy, đổ nước thì sợ đất nhão sẽ sụp. Vì thế mà không diệt được Xã thử.”

Theo: Hàn Phi Tử - Ngoại trừ thuyết hữu thượng 韩非子 - 外储说右上.

                    Hiệu chú: Trương Giác 张觉

           Trường Sa - Nhạc Lộc thư xã, 2006.

Previous Post Next Post