Dịch thuật: Chị dù chín suối cũng cam tấc lòng (972) (Nhị độ mai)

 

CHỊ DÙ CHÍN SUỐI CŨNG CAM TẤC LÒNG (972)

Chín suối: tức “cửu tuyền” 九泉. Theo mê tín, chỉ nơi thật sâu ở dưới đất, nơi mai táng người đã mất, cũng còn gọi là “hoàng tuyền” 黄泉, tức “suối vàng”.

“Hoàng tuyền” xuất phát từ Tả truyện - Ẩn Công nguyên niên 左传 - 隐公元年:

Bất cập hoàng tuyền, vô tương kiến dã.

不及黄泉, 无相见也

(Không xuống đến hoàng tuyền thì sẽ không gặp mặt).

Từ “cửu tuyền” xuất hiện tương đối muộn so với “hoàng tuyền”. “Cửu”  là đơn số lớn nhất, mang ý nghĩa to lớn, cực hạn, chỉ nơi thật sâu dưới đất. Người ta cho rằng, con người sau khi mất sẽ xuống đến “âm tào địa phủ”, mà “âm tào địa phủ” cũng chính là hoàng tuyền, vì thế người ta đem “cửu” kết hợp với “tuyền” thành “cửu tuyền”.

          Theo điển tịch của Đạo giáo là Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp 无上玄元三天玉堂大法, có cửu tuyền địa ngục, lần lượt là: Phong tuyền ngục 酆泉狱, Nha tuyền ngục 衙泉狱, Hoàng tuyền ngục 黄泉狱, Hàn tuyền ngục 寒泉狱, Âm tuyền ngục 阴泉狱, U tuyền ngục 幽泉狱, Hạ tuyền ngục 下泉狱, Khổ tuyền ngục 苦泉狱, Minh tuyền ngục溟泉狱.

          Hoàng tuyền và cửu tuyền khác nhau ở chỗ: Hoàng tuyền là một phương, nên có cách nói “hoàng tuyền lộ thượng” 黄泉路上, còn “cửu tuyền” chỉ độ sâu, nhân đó mà nói “cửu tuyền chi hạ” 九泉之下.

https://baike.baidu.com/item/%E4%B9%9D%E6%B3%89

https://www.bilibili.com/read/cv1430669/ 

Mọi bề trong ấm ngoài êm

Chị dù chín suối cũng cam tấc lòng

(Nhị độ mai 971 - 972)

Suối vàng rưới một giọt tình

Nén hương tờ giấy chén canh cũng là

(Nhị độ mai 979 - 980)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 10/6/2023

 

Previous Post Next Post