Dịch thuật: Nhân duyên chưa ghép chữ đồng đã in (966) (Nhị độ mai)

 

NHÂN DUYÊN CHƯA GHÉP CHỮ ĐỒNG ĐÃ IN (966) 

          Chữ đồng: tức “đồng tâm”, ở đây ý nói cùng một lòng yêu nhau.

Trong Kinh Dịch phần Hệ từ thượng có câu:

Nhị nhân đồng tâm, kì lợi đoạn kim; đồng tâm chi ngôn, kì xú như lan.

二人同心, 其利斷金; 同心之言, 其臭如蘭

          (Hai người mà đồng lòng thì sức mạnh có thể chặt đứt kim loại; lời nói mà đồng lòng thì thơm như hoa lan)

          Ngoài ra còn có các từ “chén đồng”, “dải đồng” cũng biểu thị ý như trên.

Lời cha mẹ nghĩa vợ chồng

Nhân duyên chưa ghép chữ đồng đã in

(Nhị độ mai 965 - 966)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 09/6/2023

Previous Post Next Post