Sáng tác: Nguyễn lang quy - Xuân thiên thanh thảo nhuận như ti (HCH)

 

阮郎歸

春天青草潤如絲

湖邊綠柳垂

風吹水動映斜暉

閑雲暮鳥歸

心所欲

本難追

歌吟作賦詩

從容自在待何時

流光歲月飛

NGUYỄN LANG QUY

Xuân thiên thanh thảo nhuận như ti

Hồ biên lục liễu thuỳ

Phong xuy thuỷ động ánh tà huy

Nhàn vân mộ điểu quy 

Tâm sở dục

Bổn nan truy

Ca ngâm tác phú thi

Thung dung tự tại đãi hà thì

Lưu quang tuế nguyệt phi

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 28/5/2023

 

Previous Post Next Post