Dịch thuật: Nguỵ Vũ Đế Tào Tháo

 

 NGUỴ VŨ ĐẾ TÀO THÁO

          Tào Tháo 曹操tự Mạnh Đức 孟德, tiểu tự A Man 阿瞒, người huyện Tiêu nước Bái (nay là huyện Bạc An Huy 安徽), con của Thái Uý Tào Tung 曹嵩 triều Hán. Tào Tung thời Hán Nghĩa Đế 汉义帝là con nuôi của Tào Đằng 曹腾, người  từ Trung thường thị 中常侍tiến làm Đại Trường Thu 大长秋rồi được phong làm Phí Đình Hầu 费亭侯. Tào Tháo do người con nuôi sinh ra, thế hệ không minh bạch, đối với việc này ông luôn canh cánh trong lòng.

          Tào Tháo từ nhỏ đã rất lanh lợi, giỏi quyền mưu, thích chơi bời phóng đãng dựa vào những kẻ có quyền uy. Năm 20 tuổi, đậu Hiếu Liêm 孝廉, giữ chức Lang , nhậm chức Uý tại phía bắc Lạc Dương 洛阳. Sau làm Đốn Khâu Lệnh 顿丘令, Chinh bái nghị lang 征拜议郎. Trong vụ trấn áp cuộc nghĩa nghĩa của Hoàng cân 黄巾 (khăn vàng) nhiều lần lập kì công, từ chức Kị đô uý 骑都尉 mà thăng làm Tế Nam tướng 济南相rồi Điển quân hiệu uý 典军校尉. Kiến An 建安nguyên niên, Tào Tháo nắm đại quyền, lấy danh nghĩa Hán Hiến Đế 汉献帝mà ra hiệu lệnh với thiên hạ, dần dần thống nhất phía bắc Trung Quốc.

          Sau trận đại chiến Xích Bích 赤壁, hình thành ba nước theo thế chân vạc là Nguỵ , Thục , Ngô .

          Thời kì Nguỵ Vũ Đế Tào Tháo chấp chính, về chính trị đề xướng tiến cử người tài, ức chế cường hào, tăng cường trung ương tập quyền; về kinh tế, tiến hành chế độ đồn điền, mở rộng sửa sang thuỷ lợi, giảm nhẹ thuế khoá, khôi phục sản xuất, ra sức phát triển kinh tế.

          Sau khi Tào Tháo qua đời, thứ tử Tào Phi 曹丕từ Nguỵ vương thái tử tiếp vị, nối làm Nguỵ Vương 魏王, Thừa tướng triều Hán, lãnh Kí Châu mục 冀州牧 Tháng 2 niên hiệu Diên Khang 延康 nguyên niên (năm 220), Tào Phi tiếp nhận kiến nghị của Thượng thư Trần Quần 陈群, thực hành chế độ tuyển quan mới: Cửu phẩm trung chính chế. Tháng 10 năm đó, Tào Phi phế Hán Hiến Đế làm Sơn Dương Công 山阳公, thay nhà Hán xưng đế, kiến lập nước Nguỵ, định đô tại Lạc Dương 洛阳.

          Sau khi Tào Phi lên ngôi, thấy gương hoạn quan thời Hán, ngoại thích tranh nhau chuyên quyền, đã ra lệnh hoạn quan không được làm quan cao; quần thần tấu sự không được trình cho thái hậu. Tào Phi ba lần chinh phạt Đông Ngô, không ngừng mở rộng biên cương, tăng cường mối quan hệ mật thiết với chung quanh, Ông thiết lập Hộ Tiên Ti Hiệu uý 护鲜卑校尉, Hộ Ô Hoàn Hiệu uý 护乌桓校尉, phái sứ giả giao hảo với Thiện Thiện 鄯善, Cưu Tư 龟兹, Vu Điền 于阗của Tây vực, Tào Phi lệnh cho tại Tây vực thiết trí Mậu Kỉ Hiệu uý 戊己校尉 (1), lại lập đồn điền tại vùng Cao Xương 高昌.

Chú của người dịch

1- Trong nguyên tác, ở đây là “Thú Kỉ hiệu uý” 戍己校尉, liệu mạng lại là “Mậu Kỉ Hiệu uý” 戊己校尉 phụ trách đồn điền quân sự.

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                            Quy Nhơn 05/5/20223

Nguồn

HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN

皇朝典故纪闻

Tác giả: Hướng Tư 向斯

Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post