Dịch thuật: Làm cho chí tái chí tam (881) (Nhị độ mai)

 

LÀM CHO CHÍ TÁI CHÍ TAM (881)

          Chí tái chí tam 至再至三: ý nói lặp đi lặp lại đôi ba lần. Điển xuất từ trong Thượng thư – Đa phương 尚书 - 多方:

          Ngã duy thời kì giáo cáo chi, ngã duy thời kì chiến yếu tù chi, chí vu tái, chí vu tam. Nãi hữu bất dụng ngã giáng nhĩ mệnh, ngã nãi kì đại phạt cức chi.

          我惟时其教告之, 我惟时其战要囚之, 至于再, 至于三. 乃有不用我降尔命, 我乃其大罚殛之.

          (Ta nhân đây mà chỉ bảo các ngươi, ta nhân đây mà thảo phạt các người, giam cầm các ngươi, đến lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu còn có người không phục tùng, ta sẽ phát bố mệnh lệnh, ta sẽ trừng phạt nặng, giết chết các ngươi.)

Làm cho chí tái chí tam

Rồi ra đố lại vào ngoàm mới thôi

(Nhị độ mai 881 - 882)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 08/5/2023

 

Previous Post Next Post