Dịch thuật: Cẩn thận xử sự thân tự an

 

CẨN THẬN XỬ SỰ THÂN TỰ AN

          Khoảng thời Thiên Bảo 天宝nhà Đường, bạo phát loạn An Sử 安史. Quách Tử Nghi 郭子仪đem binh bình định thiên hạ, lập được đại công, nhưng ông không hề cậy công mà kiêu ngạo. Để đề phòng sự ganh ghét của tiểu nhân, ông hết sức cẩn thận.

          Có một lần, trong triều có một viên quan cấp thấp đến thăm Quách Tử Nghi, Quách Tử Nghi trước tiên sắp xếp chu đáo, nhân vì thị nữ trong nhà rất đông, ông bảo các thị nữ đến lúc đó hãy tránh xa, không được lộ diện.

          Phu nhân Quách Tử Nghi đối với việc đó cảm thấy khó hiểu, liền hỏi ông tại sao phải làm như thế. Quách Tử Nghi nói với phu nhân, viên quan đó là kẻ rất tiểu nhân, thân cao chưa đến 5 xích, tướng mạo lại xấu, rất kị người khác nói ông ta xấu. Quách Tử Nghi sợ người nhà trông thấy sẽ cười, vì thế mà bảo người nhà đều tránh xa.

          Quách tử Nghi rất hiểu viên quan này, cho nên lúc giao tiếp cùng với ông ta, Quách Tử Nghi vô cùng cẩn thân. Về sau, viên quan này làm Tể tướng, ra sức báo phục các việc trước, đem những người trước đây phạm tội với ông ra trừng trị, duy chỉ một mình Quách Tử Nghi thì tương đối được tôn trọng, không động đến một sợi tóc của ông.

          Sự việc này phản ánh rõ biện pháp của Quách Tử Nghi đối đãi với tiểu nhân vừa cẩn mật vừa lão luyện.

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 01/5/2023

Nguồn

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN

增广贤文

Thanh . Chu Hi Đào 周希陶  tu đính

Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ thuật xuất bản xã. 2015 

Previous Post Next Post