Dịch thuật: Vóc trong miệng gấm trong lòng vẽ nên (782) (Nhị độ mai)

 

VÓC TRONG MIỆNG GẤM TRONG LÒNG VẼ NÊN (782)

 Vóc trong miệng gấm trong lòng: Tức “tú khẩu cẩm tâm”  绣口锦心, hình dung văn tứ ưu mĩ, từ tảo hoa lệ.

Trong Khất xảo văn 乞巧文 của Liễu Tông Nguyên 柳宗元 thời Đường có câu:

Biền tứ lệ lục, tú khẩu cẩm tâm, Cung trầm Vũ chấn, sanh hoàng xúc thủ.

骈四俪六绣口锦心宫沉羽振笙簧触手

(Dùng câu tứ ngôn câu lục ngôn viết nên bài văn, lời văn trau chuốt hoa lệ, âm Cung trầm âm Vũ sôi nổi, tiếng sênh tiếng sáo xen nhau)

https://baike.baidu.com/item/%E4%B9%9E%E5%B7%A7%E6%96%87

Khen câu ngọc đúc vàng hun

Vóc trong miệng gấm trong lòng vẽ nên

(Nhị độ mai 781 - 782)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 16/4/2023

Previous Post Next Post