Dịch thuật: Loan Ba giết quỷ hồ li (Đạo kinh cố sự)

 

LOAN BA GIẾT QUỶ HỒ LI

          Theo Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám 历世真仙体道通鉴

          Thời Đông Hán, có một người tên Loan Ba 栾巴, sinh ở Thành Đô 成都. Loan Ba lúc trẻ đã ham thích đạo thuật, đối với những sự việc thế tục không cảm thấy hứng thú. Đương thời có vị Thái thú mời Loan Ba đến làm công tào, đồng thời lấy lễ sư hữu mà đối đãi. Loan Ba đáp ứng lời mời đến phủ Thái thú, Thái thú nói với Loan Ba rằng:

          - Nghe nói ông có đạo thuật, hay là có thể cho tôi có được một chút kiến thức chăng?

          Loan Ba đáp rằng:

          - Được.

          Thế là Loan Ba ngồi trên đất, chỉ thấy ông ta từ từ tiến vào bức tường, giống như đám mây trong phút chốc biến mất. Người ngoài bức tường thì trông thấy một con cọp từ trong tường bước ra, sau đó lại biến thành hình người Loan Ba. Mọi người nhìn thấy không ai không cho là kì lạ. Từ đó, Loan Ba bước vào con đường làm quan, mấy năm sau được làm Thái thú Dự Chương 豫章 (nay là thành phố Nam Xương 南昌).

          Loan Ba sau khi đến Dự Chương, nghe người ta nói trong miếu Lư Sơn 庐山 từng có một vị thần tiên, có thể cách tấm màn mà nói chuyện với người, lại còn có thể đem chiếc li quăng lên không trung mà lại có được rượu ngon cùng uống với mọi người, những chiếc thuyền buồm không cùng hướng gió, ông ta cũng có thể làm cho chúng đi cùng một lúc. Loan Ba sau khi nghe nói liền đến miếu muốn gặp vị thần tiên đó. Khi Loan Ba đến miếu, vị thần tiên đó không có trong miếu, người ta cũng không biết vị ấy đi đâu. Loan Ba nhìn qua chỗ mà vị thần tiên đó ở và những đồ vật để lại, liền nói với mọi người:

          - Thần tiên này là giả, ông ta tự xưng là Thiên Quan 天官, thực tế lại là yêu quỷ. Ông ta làm hại bách tính đã không biết bao lâu rồi, cần phải trừ khử ngay, nếu không, ngày sau lại mang lại tai hoạ cho bách tính.

          Thế là Loan Ba hạ lệnh tìm bắt yêu quỷ, đồng thời mời vị thần Xã Tắc trong sơn lâm đến giúp.

          Hoá ra con yêu quỷ đó biết Loan Ba có thuật trị quỷ, nên trước khi Loan Ba đến đã vội bỏ trốn. Nó chạy đến quận Tề cách xa Dự Chương, cho rằng Loan Ba sẽ tìm không thấy. Con yêu quỷ này lại biến thành một thư sinh đi gặp Thái thú quận Tề. Thái Thú quận Tề tháy người thư sinh này giỏi bàn về Ngũ kinh, thuộc Thi, Thư nên rất vui mừng, đồng thời hứa gả con gái cho.

          Về sau, Loan Ba biết được yêu quỷ ở quận Tề, thế là dâng thư xin từ chức quận Thú, để chuyên tâm bắt quỷ. Loan Ba được hoàng đế ân chuẩn, ông đến phủ Thái thú quận Tề, nói với Thái thú rằng:

          - Nghe nói con rể ngài rất có tài năng, có thể mời ra cho tôi diện kiến được chẳng?

          Thái thú vô cùng vui mừng, vội sai người mời chàng rể ra. Nhưng con yêu quỷ đó biết Loan Ba đã đến, nên cáo bệnh không chịu ra. Loan Ba nói với Thái thú:

          - Con rể ngài không phải là người, mà là một con yêu quỷ, nó vốn ở trong miếu tại Dự Chương giả làm thần để gạt mọi người, Do vì tôi đến nhậm chức tại Dự Chương, nó biết tôi có đạo thuật, có thể nhìn thấu chân diện mạo của nó, nên nó mới chạy đến đây. Hôm nay tôi đến là để bắt yêu quỷ này.

          Thái thú nghe qua thất kinh, nhưng hãy còn bán tin bán nghi, lại sai người đi gọi chàng rể ra, nhưng nó không chịu ra. Loan Ba nói rằng:

          - Để bắt nó ra cũng chẳng khó. Xin đem bút nghiên đến đây.

          Loan Ba cầm bút viết đạo bùa lên giấy. sau khi xong, chỉ thấy đạo bùa bay trên không trung kêu lên một tiếng dài, sau đó thấy có người mang đạo bùa chạy đi, nhưng rồi không thấy bóng dáng đâu. Mọi người rất kinh ngạc. Trong phòng, thấy có một thư sinh ôm lấy phu nhân mà khóc, nói rằng:

          - Ta đi lần nầy chắc là chết.

          Lát sau lại thấy thư sinh mang đạo bùa bước ra sân, trông thấy Loan Ba nó không dám tiến lên. Loan Ba hét lớn:

          - Lão quỷ sao không hiện nguyên hình!

          Lập tức thấy thư sinh biến thành một con hồ li, khấu đầu trước mặt Loan Ba, van xin tha mạng. Loan Ba không nói gì, tay nâng đao, chỉ thấy đầu con hồ li rơi xuống đất. Con gái của Thái thú sinh được một đứa con trai, lúc bấy giờ nó cũng biến thành một con hồ li, Loan Ba cũng giết chết luôn.

         Từ đó, bọn quỷ nghe tên Loan Ba đều đại kinh thất sắc. Sau Loan Ba trở về lại Dự Chương. Phàm những nơi nào mà Loan Ba đến, bọn quỷ đều bỏ trốn.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                    Quy Nhơn 18/4/2023

Nguyên tác Trung văn

LOAN BA SÁT LI QUỶ

栾巴杀狸鬼

Trong quyển

ĐẠO KINH CỐ SỰ

道经故事

Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉

Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post