Câu đối: Thụ hối tham tang, hữu thế hữu quyền oan mãn địa

 

受賄貪贓有勢有權冤滿地

徇私枉法無憑無据惡滔天 

Thụ hối tham tang, hữu thế hữu quyền oan mãn địa

Tuẫn tư uổng pháp, vô bằng vô cứ ác thao thiên 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 17/4/2023

Previous Post Next Post