Dịch thuật: Khắp người viễn khách cư kì (809) (Nhị độ mai)

 

KHẮP NGƯỜI VIỄN KHÁCH CƯ KÌ (809)

          Cư kì: Tức “kì hoá khả cư” 奇貨可居.

“Kì hoá” 奇货: loại hàng hoá trân quý; “cư” : tích chứa lại. “Cư vật trí phú” 居物致富:  gom góp hàng hoá trân quý lại, đợi giá cao đem ra bán. Ví dựa  vào sở trường chuyên môn nào đó của mình hoặc nắm giữ một sự vật nào đó để mưu đồ tư lợi.

          Thành ngữ này xuất xứ từ Sử kí – Lã Bất Vi liệt truyện 史记 - 吕不韦列传 của Tư Mã Thiên 司马迁 thời Tây Hán:

          Tử Sở, Tần chư thứ nghiệt tôn, chí vu chư hầu, xa thặng tiến dụng bất nhiêu, cư xử khốn, bất đắc ý. Lã Bất Vi cổ Hàm Đan, kiến nhi lân chi viết:

“Thử kì hoá khả cư”

          子楚, 秦诸庶孽孙, 质于诸候, 车乘不进用饶, 居处困, 不得意. 吕不韦贾邯郸, 见而怜之曰:

此奇货可居

          (Tử Sở là cháu Tần vương, làm con tin ở chư hầu, xe ngựa cùng vật dụng không đầy đủ, ở vào cảnh khốn cùng có vẻ bất đắc ý. Lã Bất Vi lúc buôn bán ở Hàm Đan trông thấy Tử Sở tỏ ý thương hại, nói:

“Món hàng quý giá này có thể buôn được đây”

          (Nguồn: Thành ngữ đại từ điển 成语大词典, Thương vụ ấn thư quán, Quốc tế hữu hạn công ti. Trung Quốc – Bắc Kinh, 2004.)

          “Viễn khách kì cư” 遠客居奇ở câu 809, ý nói khách từ phương xa đến buôn bán.

Khắp người viễn khách cư kì

Tây Dương chung cảng Cao Li riêng hàng

(Nhị độ mai 809 - 810)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 28/4/2023

Previous Post Next Post