Câu đối: Tiên cố kì căn, căn thâm phương diệp mậu

 


先固其根根深方葉茂

首深其本本固必枝榮 

Tiên cố kì căn, căn thâm phương diệp mậu

Thủ thâm kì bản, bản cố tất chi vinh 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 07/4/2023

Previous Post Next Post