Câu đối: Loan loan đối đối thanh thanh khiếu


鸞鸞對對聲聲嘯

燕燕雙雙囀囀鳴

Loan loan đối đối thanh thanh khiếu

Yến yến song song chuyển chuyển minh

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 14/4/2023

Previous Post Next Post