Câu đối: Lỗ quốc Lỗ dân đàm "Lỗ luận"

 

魯國魯民談魯論

韓臣韓將說韓非

Lỗ quốc Lỗ dân đàm “Lỗ luận”

Hàn thần Hàn tướng thuyết “Hàn phi”

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 03/4/2023

Lỗ và Hàn là hai nước thời Xuân Thu Chiến Quốc.

“Lỗ luận” 魯論: tức “Lỗ luận ngữ” 魯論語, một trong những truyền bản đời Hán của bộ “Luận ngữ” 論語. Mượn “Lỗ luận” để chỉ bộ “Luận ngữ”.

“Hàn Phi” 韓非: tức “Hàn Phi Tử” 韓非子, cũng gọi là “Hàn Tử 韓子, bộ luận trứ của Hàn Phi 韓非, nhân vật đại biểu cho Pháp gia thời Tiên Tần, là tác phẩm tư tưởng tập đại thành của Pháp gia.

Previous Post Next Post