Dịch thuật: Mười năm theo việc vương kì (635) (Nhị độ mai)

 

MƯỜI NĂM THEO VIỆC VƯƠNG KÌ (635)

          Vương kì 王畿: Chỉ khu vực ngàn dặm vuông chung quanh vương thành, và cũng phiếm chỉ đế kinh.

          Trong Chu lễ - Hạ quan – Chức phương thị 周礼 - 夏官 - 职方氏 có câu:

Nãi biện cửu phục chi bang quốc. Phương thiên lí viết vương kì.

乃辨九服之邦国. 方千里曰王畿

(Phân biệt chư hầu quốc của cửu phục. Vùng đất vuông ngàn dặm là vương kì)

          Phan Nhạc 潘岳 đời Tấn trong Nhàn cư phú 闲居赋có viết:

          Thái phu nhân nãi ngự bản dư, thăng khinh hiên, viễn lãm vương kì, cận chu gia viên.

          太夫人乃御版舆, 升轻轩, 远览王畿, 近周家园.

          (Thái phu nhân ngồi xe nhẹ, xa thì ngắm cảnh vương kì, gần thì dạo quanh vườn nhà)

          Cả câu 635 ý nói mười năm bận việc quan.

Mười năm theo việc vương kì

Sân Đào mấy lớp đông li bỏ rèm

(Nhị độ mai 635 - 636)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 31/3/2023

Previous Post Next Post