Dịch thuật: Hoàng đế Sùng Trinh nhờ đoán chữ

 

HOÀNG ĐẾ SÙNG TRINH NHỜ ĐOÁN CHỮ

          Năm 1644, Sấm Vương Lí Tự Thành 闯王李自成 đem quân tấn công Bắc Kinh 北京, hoàng đế Sùng Trinh 崇祯 tuy biết đại thế đã hết, nhưng vẫn cố dựa vào thành cao hào sâu, kiên thủ bất xuất, đợi binh cứu viện.

          Ngày nọ, Tống Hiến Sách 宋献策 (quân sư của Lí Tự Thành) giả trang thành thầy tướng số đoán chữ lẻn vào thành Bắc Kinh, đồng thời bày ra một gian đoán chữ phía ngoài hoàng cung. Không ngờ, hoàng đế Sùng Trinh dẫn thái giám Vương Đức Hoá 王德化 cũng giả trang ra khỏi hoàng cung tìm Tống Hiến Sách để xem nhờ đoán chữ. Vương Đức Hoá trước ssau viết hai chữ (hữu) và (hữu). Qua một lúc, Tống Hiến Sách nhỏ tiếng nói rằng:

          - Hai chữ này đều không tốt, nhất là chữ này. Ông xem, ở trên là chữ (đại) thiếu một nét, ở dưới là chữ (minh) thiếu một nửa, rõ ràng ý nói là giang sơn Đại Minh 大明đã mất một nửa.

          Sùng Trinh nghe qua mấy lời của Tống Hiến Sách, ba hồn đã bay mất hai hồn.

          Ngày hôm sau, hoàng đế Sùng Trinh dẫn Vương Đức Hoá đến Môi Sơn 煤山tự ải thân vong. Quan binh thủ thành Bắc Kinh, quân tâm hoảng loạn, nghĩa quân tiến vào thành Bắc Kinh một cách thuận lợi.

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 18/3/2023

Nguồn

HÁN TỰ TIỂU THỜI HẬU

TỔ TIÊN ĐÍCH SINH HOẠT

汉字小时候

祖先的生活

Biên soạn: Dương Quân 杨军

Tây An: Thiểm Tây Nhân dân Giáo dục xuất bản xã, 2018

Previous Post Next Post